• 1/1
01/07/2019 - O produkcie

Konkurs konsumencki SMS "Poznaj moc Wody Termalnej"

REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO SMS „POZNAJ MOC WODY TERMALNEJ AVENE”  


§ 1. Organizator
 
1. Organizatorem konkursu jest Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie (kod: 00-762), przy ulicy Belwederskiej 20/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021960, NIP 526-24-09-388, REGON 016262609, zwana dalej: „Organizatorem".
2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 30.11.2019 r.
3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”), tj. m.in. obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania laureatów konkursu, przyznawania i wysyłania nagród konkursowych oraz odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez laureata nagrody. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
§ 2. Dane osobowe
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Pierre Fabre Dermo- Cosmetique Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-762), przy ulicy Belwederskiej 20/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021960, NIP 526-24- 09-388, REGON 016262609. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować mailowo za pomocą adresu: odo.pfdc@pierre-fabre.com, lub listownie na adres: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa.
2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w celu  organizacji i przeprowadzenia konkursu „Poznaj moc wody termalnej Avene i wygraj”, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania laureatów konkursu, opublikowania informacji o laureatach, przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych. Podczas przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania nagród konkursowych oraz ogłoszenia informacji o laureatach konkursu, a następnie przechowywane  do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanego z dokumentacją rachunkową w związku z przepisami księgowo-podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
4. Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać ujawnione podmiotom, działającym na zlecenie administratora danych osobowych, na podstawie art. 28 Rozporządzenia, a w szczególności  podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom świadczącym usługi IT, wyłącznie w związku z realizacją celów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia,  a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. W celu skorzystania z ww. uprawnień, uczestnik konkursu powinien zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na wskazane powyżej adresy: korespondencyjny lub e-mail administratora danych.
6. Podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne w celu umożliwienia Organizatorowi zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród i ich wydania oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacja jego postanowień, poprzez nadesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, a także posiadanie przez uczestnika numeru telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz nie ma włączonej blokady SMS Premium.
5. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych.
 
 
6. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien zastosować się do zasad, o których mowa w § 4 ust. 2 poniżej. Niespełnienie którejkolwiek z tych zasad spowoduje wykluczenie uczestnika z udziału w konkursie.
7. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do odpowiedzi na pytanie konkursowe, wysłanej za pośrednictwem wiadomości SMS. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich dokonane przez uczestnika w czasie trwania konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do uczestnika konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z dokonanym zgłoszeniem do konkursu.
8. Zabronione jest składanie odpowiedzi na pytanie konkursowe sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającej godność osób trzecich. Takie odpowiedzi nie będą brały udziału w konkursie na podstawie decyzji Organizatora.
9. Odpowiedź na pytanie konkursowe nadesłana w formie wiadomości SMS przez uczestnika nie może być wcześniej nigdzie opublikowana, ani nagrodzona.
 
§ 4. Cel, zasady i przebieg konkursu
 
1. Celem konkursu jest promocja marki Eau Thermale Avène.
2. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien zastosować się do następującej zasad:
a) dokonać zakupu dowolnego produktu marki Eau Thermale Avene i zachować oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT), w celu jego udokumentowania; zakup powinien być dokonany w aptece objętej konkursem, wskazanej w załączniku do niniejszego regulaminu, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
b) wysłać SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego, które polega na wymyśleniu i przesłaniu własnej, autorskiej propozycji najciekawszej odpowiedzi na pytanie, które brzmi: „Dlaczego różnica tkwi w wodzie?” pod numer 7055 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie jednego SMS-a pod numer 7055 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT);
c) format SMS-a zgłoszeniowego zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego powinien być następujący: AVENE. ODPOWIEDŹ (wyrażenie „AVENE” zwane będzie w dalszej części regulaminu prefiksem); SMS zgłoszeniowy powinien zawierać treść odpowiedzi uczestnika na pytanie konkursowe, czyli po prefiksie „AVENE”, uczestnik powinien wpisać treść odpowiedzi na pytanie konkursowe;
d) prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno, zgodnie z lit. c) powyżej, zawierać w treści SMS-a rozwiązanie zadania konkursowego (poprzedzone prefiksem); SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego może składać się z maksimum 160 znaków w całości (łącznie z prefiksem, tj. wyrazem „AVENE”, oraz rozwiązaniem zadania konkursowego w tym ze „spacjami”) i nie może zawierać polskich znaków; dopuszcza się użycie małych i dużych liter;
e) dowód zakupu zostanie zweryfikowany przy wydawaniu nagród; zgłoszenie udziału w konkursie może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu zakupu, o którym mowa w lit. a) powyżej, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS (zgłoszenia do konkursu); w sytuacji, gdyby okazało się, że laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu, tj.: data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody;
f) zgłoszenia do konkursu mogą być wysyłane codziennie w okresie: od godziny 00:00:00 dnia 01.07.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.08.2019 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu, o którym mowa w lit. a) powyżej;
g) po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do konkursu uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej; Uczestnik konkursu otrzyma od organizatora SMS potwierdzający prawidłowe zgłoszenie.
3. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika;
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych oraz praw autorskich.
4. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do konkursu z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do konkursu. Organizator ma prawo wezwać uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do konkursu, do przesłania wszystkich dowodów zakupu. W przypadku, jeżeli uczestnik nie będzie posiadał tych dowodów zakupu może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w konkursie włącznie.
5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń (pod warunkiem dokonania, odpowiedniej ilości zakupów, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej), jednak jedna osoba może otrzymać w całym konkursie tylko i wyłącznie jedną nagrodę. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać zgłoszenia do konkursu z różnych numerów telefonicznych, a zakwalifikuje się do więcej niż jednej nagrody. W takim przypadku niewydana nagroda dodatkowa pozostaje w dyspozycji Organizatora.
6. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe i osobiste do rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 2 lit. b) powyżej, które będzie posiadało takie indywidualne cechy twórcze, że będzie stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.). Jeżeli po zgłoszeniu przez uczestnika konkursu, rozwiązania zadania konkursowego, ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, uczestnik będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.
6. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w konkursie laureat przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), tj.: wyłączne prawo do korzystania z rozwiązania konkursowego oraz rozporządzania nim, w całości lub w części, oraz pobierania wynagrodzenia z tego tytułu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw na Organizatora, w tym określonych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy odpowiedzi konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których rozwiązanie konkursowe utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie odpowiedzi konkursowej w sposób inny niż określony w lit. a) – c) powyżej -  publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także jej publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;
e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
f) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
h) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy oraz promocji produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej Organizatora.
Laureat konkursu wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, autorskich praw zależnych względem rozwiązania konkursowego lub jego części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia na Organizatora praw majątkowych autorskich do rozwiązania konkursowego, a w szczególności na polach eksploatacji wskazanych powyżej. Laureat konkursu oświadcza, że nie odwoła zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim pomimo nierozpowszechnienia przez Organizatora opracowań rozwiązania konkursowego w okresie pięciu (5) lat od dnia udzielenia zezwolenia.
Organizator jest uprawniony do korzystania i rozpowszechniania rozwiązania konkursowego w całości lub w części oraz jego opracowań, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, w połączeniu z należącymi do niego znakami towarowymi i innymi oznaczeniami.
7. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik konkursu narusza zasady konkursu określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych informacji bądź doręczenia oryginału dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie.
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia żądań Organizatora, o których mowa w ust. 6 powyżej, po przeprowadzeniu przez niego postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w § 6 ust. 1 i 2  poniżej.
8. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia do konkursu na podstawie jednego oryginału dowodu zakupu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a) powyżej, wysłane przez tego samego uczestnika lub przez kilku uczestników nie zwiększa szansy wygrania nagród – będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy zgłoszeń (w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie).
9. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
 
§ 5. Przyznanie nagród w konkursie
 
1.W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła komisję konkursową.
W skład komisji wejdą minimum trzej przedstawiciele Organizatora. Członkowie komisji konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych.
2 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu i polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w konkursie najlepszych rozwiązań zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do konkursu zgłoszenia uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne każdego zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego i wybierze w kolejności od najlepszych:
a) 1 miejsce (laureat nr 1);
b) 2 miejsce (laureat nr 2);
c) 3 miejsce (laureat nr 3);
d) 50 odpowiedzi wyróżnionych (laureaci od nr 4 do nr 53).
 
§ 6. Nagrody
 
1. Spośród uczestników komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców (lauretów)
a) 1 miejsce – Kamera Go Pro o wartości 900 zł brutto oraz zestaw dermokosmetyków o wartości 300 zł brutto;
b) 2 miejsce – Kamera Go Pro o wartości 900 zł brutto oraz zestaw dermokosmetyków o wartości 200 zł brutto;
c) 3 miejsce – Kamera Go  Pro o wartości 900 zł brutto oraz zestaw dermokosmetyków o wartości 100 zł brutto.
2. Komisja konkursowa przyzna również 50 wyróżnień w postaci zestawu                   dermokosmetyków o wartości 150 zł brutto.
3. W skład każdej nagrody wchodzi nagroda pieniężna, która jest obliczona jako 11,11% wartości nagrody.
4. Nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.). Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych potrąci z nagrody podatek, o którym mowa w poprzednim zdaniu i przekaże go na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
5. Każdy laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu za pośrednictwem wiadomości SMS,  wysłanej na koszt Organizatora.
6. Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania kompletu niezbędnych informacji  i oświadczeń laureata, o których mowa w ust. 6 poniżej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej ze względu na podanie przez niego błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania konkursu lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony.
8. Laureaci po zapoznaniu się z wynikami konkursu, powinni wysłać do Organizatora następujące informacje:  skan lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) imię, nazwisko, numer telefonu, adres do doręczeń na adres e-mail: emilia.bielicka@pierre-fabre.com, a także po odebraniu nagrody podpisane własnoręcznie oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu, na adres Organizatora, tj.: Pierre Fabre Dermo- Cosmetique Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00 – 762 Warszawa. Informacje oraz oświadczenia, o których mowa powyżej powinny zostać wysłane przez laureata konkursu w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników. Po upływie opisanego wyżej terminu laureat konkursu traci prawo do nagrody.
9. Laureaci nagród są zobowiązani do zachowania oryginału dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, który został zgłoszony do konkursu (od chwili zgłoszenia dowodu zakupu do konkursu do dnia 16.11.2019 r.). W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody naruszył zasady konkursu określone w regulaminie lub naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Organizator może zobowiązać tego laureata, żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, z którego laureat wysłał informacje, o których mowa w ust. 6 powyżej , do przesłania dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych informacji bądź doręczenia oryginału dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie na adres biura Organizatora, tj.: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do nagrody.
10. Laureaci tracą prawo do otrzymania nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron. W wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień niniejszego regulaminu po doręczeniu nagrody, laureaci są zobowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia regulaminu wraz z uzasadnieniem.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
12. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, co nie narusza postanowień dotyczących pieniężnej części nagrody.
13. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
14. Każdy z laureatów może zrzec się prawa do nagrody.
15. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy Organizatora.
 
§ 7. Reklamacje
 
1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres siedziby Organizatora: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska sp. z o.o, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa z dopiskiem Poznaj moc Wody Termalnej Avene. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym ustępie.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres do doręczeń uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany przez uczestnika w reklamacji.
5. W przypadku wady nagrody konkursowej, laureat po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.  Brak prowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.
 
§ 8. Postanowienia końcowe
 
1. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny w przez cały czas trwania konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  marki https://www.eau-thermale-avene.pl.
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej marki https://www.eau-thermale-avene.pl, poprzez zestawienie zmian regulaminu i utrzymanie tej informacji na ww. stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w konkursie
4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania uczestników o zmianach regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony regulamin będzie wiązać uczestników, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczą oni o rezygnacji z uczestnictwa w konkursie w przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu, poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail: konkurs@pierre-fabre.pl.
 
5. Zarówno uczestnicy konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją konkursu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
8. Załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.
 
 
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO SMS „POZNAJ MOC WODY TERMALNEJ AVENE”
 
___________________________________________
Imię i nazwisko laureata konkursu
 
___________________________________________
Adres do doręczeń laureata konkursu
 
___________________________________________
Numer telefonu laureata konkursu
 
___________________________________________
Treść nagrodzonej odpowiedzi konkursowej
 
 
 
______________________________
Miejsce i data
 
 
Dotyczy: Konkursu konsumenckiego SMS „Poznaj moc wody termalnej AVENE”
 
 
Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
na organizatora konkursu konsumenckiego SMS „Poznaj moc wody termalnej Avene”
 
Ja niżej podpisany/a ___________________________________________, niniejszym oświadczam, że
z chwilą wydania nagrody w konkursie SMS „Poznaj moc wody termalnej Avene”, przenoszę na organizatora – Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie (00 – 762) przy ul. Belwederskiej 20/22, nr KRS: 0000021960, dalej: „PFDC”, wszelkie majątkowe prawa autorskie do wysłanego przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego, stanowiącego utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm. – dalej: „PrAut”), tj.: wyłączne prawo do korzystania z tego rozwiązania oraz rozporządzania nim, w całości lub w części, a także pobierania wynagrodzenia z tego tytułu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw na PFDC, w tym określonych w przepisie art. 50 PrAut, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy odpowiedzi konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono nagrodzone rozwiązanie konkursowe – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
  4. rozpowszechnianie odpowiedzi konkursowej w sposób inny niż określony w lit. a) – c) powyżej -  publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;
  5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  6. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  8. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy oraz promocji produktów i usług, a także innych przejawów działalności gospodarczej Organizatora.
 
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę i udzielam PFDC wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, autorskich praw zależnych względem nagrodzonej odpowiedzi konkursowej lub jej części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia na PFDC praw majątkowych autorskich do tej odpowiedzi, a w szczególności na polach eksploatacji wskazanych powyżej. Oświadczam, że nie odwołam zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim pomimo nierozpowszechnienia przez PFDC opracowań udzielonej przeze mnie odpowiedzi konkursowej w okresie pięciu (5) lat od dnia udzielenia zezwolenia.
 
Zobowiązuje się/Nie zobowiązuję się* do niewykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium przysługujących mi praw osobistych, w tym autorskich praw osobistych do udzielonego przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego, jego części oraz opracowań. Upoważniam/Nie upoważniam* PFDC do wykonywania w moim imieniu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, autorskich praw osobistych do udzielonej przeze mnie odpowiedzi na zadanie konkursowe, jej części oraz opracowań.
 
Oświadczam, że PFDC jest uprawniony/nie jest uprawniony* do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium nabytych praw autorskich, w tym do korzystania i rozpowszechniania nagrodzonej odpowiedzi konkursowej, jej części oraz opracowań, a także pobierania z tego tytułu wynagrodzenia bez ujawniania mojego autorstwa.
 
PFDC jest uprawniony do korzystania i rozpowszechniania nagrodzonej odpowiedzi konkursowej w całości lub w części oraz jej opracowań, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, w połączeniu z należącymi do niego znakami towarowymi i innymi oznaczeniami.
 
 
___________________________________________
Własnoręczny podpis laureata konkursu
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO SMS „POZNAJ MOC WODY TERMALNEJ AVENE” – lista aptek objętych konkursem:
 
Apteka Gemini - Apteka Internetowa ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk
Apteka Melissa - Apteka Internetowa ul. Pomorska 77 90-224 Łódź
Apteka Hygieia ul. Dobrego Pasterza 67 31-416 Kraków
Apteka Internetowa ul. Onyksowa 7/U1 20-581 Lublin
Wapteka.pl ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź
Apteka Alba IV ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 85-094 Bydgoszcz
Apteka Melisa Pharm ul. Staszica 8B 41-200 Sosnowiec
Apteka Pomocna Na Deptaku ul. Krakowskie Przedmieście 23 20-002 Lublin
Apteka Cefarm 36,6 ul. Kleeberga 34 15-691 Białystok
Apteka DGA17 ul. Powstańców Śląskich 73-95 53-339 Wrocław
Apteka Olmed ul. Milionowa 37 92-334 Łodź
Apteka Pomocna ul. Lwowska 64 35-301 Rzeszów
Apteka Na Zana ul. T. Zana 27/1 20-601 Lublin
Apteka Dr.Max ul. Mszczonowska 3 05-090 Janki
Apteka Przyjazna ul. Cieszkowskiego 5/7 62-020 Swarzedz
Apteka Eskulap Zabierzów ul. Leśna 2a/5 i 6 32-080 Zabierzów
Apteka DGA 12 ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-339 Wrocław
Apteka EUROPEJSKA ul. Chorzowska 107 40-101 Katowice
Apteka Rabień ul. Pańska 14 95-070 Aleksandrów Łódzki
Apteka DGA 11 C.H. Ferlo GAJ ul. Świeradowska 51/57 50-559 Wrocław
Apteka 05-007 ul. Suraska 2 15-422 Białystok
Apteka Dr. Max Al. Niepodległości 107/109 02-626  
Apteka Nowa Farmacja na Zwycięstwa ul. Zwycięstwa 10 15-703 Białystok
Apteka Dr. Max ul. Hallera 52 53-324 Wrocław
Apteka w Tesco Al. Tysiąclecia 7 05-820 Piastów
Apteka Dr. Zdrowie ul. Powsińska 31 lok. 138-139 02-903 Warszawa
Apteka Aptekarz w Łomiankach ul. Brukowa 25 lok 40 05-092 łomianki
Apteka Internetowa Rosa ul. Tyrmanda 4 93-218 Łódź
Apteka Lubartowska Jana Pawła II 9 21-100 Lubartów
Dr Zdrowie al. Spółdzielczości Pracy 36 l. 1009 20-147 Lublin
Apteka DGA 21 ul. Legionów 83 43-502 Czechowice-Dziedzice
Apteka Wielkopolska os. Wichrowe Wzgórze 121A 61-699 Poznań
Apteka Wielkopolska Osiedle Zwycięstwa paw.110 61-646 Poznań
Apteka EUROPEJSKA Al. Niepodległości 36 70-404 Szczecin
Apteka Europejska II Real ul. Będzińska 80 41-250 Czeladź
Apteka Galen ul. Szczęsnego Felińskiego 24/U4 31-236 Kraków
Apteka Remedium ul. Karmelicka 10 31-128 Kraków
Apteka Wielkopolska ul. Malwowa 162 60-185 Skórzewo
Kosma-Farm Apteka Królewska ul. Ku Słońcu 67 71-047 Szczecin
Apteka EUROPEJSKA ul. Kościuszki 229 lok. A.L.-0620 40-600 Katowice
Apteka Dr. Max ul. Pułaskiego 60 40-028 Katowice
BRL ul. Pawia 5 lok. 00-640/00 31-154 Kraków
Dr Zdrowie ul. Drużbickiego 2 61-693 Poznań
Apteka Aptekarz Warszawski Al. Jerozolimskie 21 00-508 Warszawa
Apteka Medicover ul. Klimczaka 1 02-797 Warszawa
Apteka Medicover Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa
Apteka Dr Max ul. Ks Poniatowskiego 12 67-200 Głogów
Apteka Dr. Zdrowie C.H. Plaza ul. Obrońców Pokoju 1A 20-030 Lublin
Apteka Dr. Max ul. Targowa 72 03-734 Warszawa
Apteka Dr. Max ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa
Apteka Uroda ul. Stawowa 61/16 31-346 Kraków
Apteka Dr. Max Al. KEN 14 02-722 Warszawa
Apteka Dr. Max ul. Górczewska 212/226 01-460 Warszawa
Apteka Od Serca ul. Olbrachta 36/42 01-111 Warszawa
Apteka Dr. Max ul.Dr. Putka 7 34-100 Wadowice
Apteka Dr. Max ul. Jana Pawła II 20 75-452 Koszalin
Alba Bis ul. Gdańska 140 85-021 Bydgoszcz
Apteka Dr. Max ul. Patriotów 309a 04-767 Warszawa
Apteka z Uśmiechem ul. Pasłęcka 8D 03-137 Warszawa
Apteka Hebeapteka ul. Harcerska 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Apteka Pod Różami ul. Ogrodowa 40 47-400 Racibórz
Apteka Krakowska - DOZ ul. Pawia 5/20 31-154 Kraków
Apteka Dr. Max Al. Konstytucji 3 Maja 102 66-400 Gorzów Wielkopolski
Apteka Przy Akademii M. Skłodowskiej - Curie 3/1 80-210 Gdańsk
Cefarm Śląski- Apteka ul. Jana Sebastiana Bacha 2 02-739 Warszawa
Apteka Medicover Al. Rzeczypospolitej 5 02-972 Warszawa
Apteka Gemini ul. Świętojańska 16 81-368 Gdynia
Apteka Od Serca ul. Aspekt 79 01-904 Warszawa
Apteka ul. Sidorska 2K 21-500 Podlaska
Uroda ul. Królowej Jadwigi 17 34-400 Nowy Targ
Apteka Melisa Al. Rzeczypospolitej 18 02-972 Warszawa
Apteka DOZ ul. Rejewskiego 3 85-791 Bydgoszcz
Apteka Starowiejska Auchan ul. Grunwaldzka 108 84-230 Rumia
Apteka Wielkopolska Al.Solidarności 42 61-696 Poznań
Apteka Lekosfera DGA 4 ul. Kościuszki 73 73-110 Stargard Szczeciński
Apteka Dr. Max ul. Przemysłowa 10 lok. L27 22-400 Zamość
DGA 22 ul. Zwycięska 14a-14b 53-033 Wrocław
Apteka Medicover ul. Strzegomska 36 53-611 Wrocław
Apteka Sawa ul. Chmielna 27/31 00-021 Warszawa
Dr. Max Apteka Centrum Tanich Leków ul. Powstańców Śląskich 106D/204 01-466 Warszawa
Apteka Hebeapteka ul. Wojtówka 2/08 96-500 Sochaczew
Apteka Gemini ul. Rakoczego 9, 11 U13, U14 80-288 Gdańsk
Apteka Kraśnicka Al. Niepodległości 27 23-204 Kraśnik
Apteka Rajska ul. Rajska 10 80-850 Gdańsk
Apteka Przy Janowskiej ul. Janowska 9 21-500 Podlaska
Apteka Od Serca ul. Stary Rynek 9 05-250 Radzymin
Apteka LEK CITO ul. Krupówki 11 34-500 Zakopane
Apteka Pomocna ul. Szpitalna 40 lokal A 22-100 Chełm
Apteka Cefarm ul. Nowy Świat 60 00-357 Warszawa
Apteka Dr. Max Al. Pokoju 67 31-580 Kraków
Mediq 112 Apteka Dr Max ul. Bohaterów Westerplatte 4-6 65-001 Zielona Góra
Apteka Dr Zdrowie ul. Puławska 2 lok. 0.41 i 0.44 02-566 Warszawa
Apteka Wielkopolska Os.Kosmonautów 104 61-642 Poznań
Apteka Zawiszy Czarnego ul. Złotnicza 3 91-804 Łódź
Apteka Dr. Max ul. F. Chopina 42 37-450 Stalowa Wola
Apteka w Galerii ul. Dąbrowskiego 5 72-600 Świnoujście
DGA 2 ul. Iwaszkiewicza 1 59-220 Legnica
Apteka Magiczna ul. Zgierska 229 91-496 Łódź
DGA 6 ul. Piłsudskiego 21 48-303 Nysa
Apteka Lekosfera DGA 23 ul. Bardzka 1A 50-516 Wrocław
Apteka Rodzinna ul. Kochanowskiego 8 25-384 Kielce
Apteka Dr. Max ul. Warszawska 1 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Apteka Gemini ul. Piastowska 42L 58-200 Dzierżoniów
Hebe Apteka P147 ul. Świdnicka 37/1 50-029 Wrocław
Apteka ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa
Apteka Na Bazylianówce ul. Bazylianówka 58 20-144 Lublin
Apteka Uroda ul. Kamieńskiego 11 30-686 Kraków
Apteka Dr. Max ul. Wojewódzka 7 40-026 Katowice
Apteka Dr. Max ul. Przeładunkowa 2 68-200 Żary
Apteka Od Serca ul. Zwycięzców 42 03-938 Warszawa
Apteka EUROPEJSKA ul. Sarni Stok 2 lok. 12 i 13 43-300 Bielsko Biała
Apteka Niezapominajka Dla Całej Al. Rejtana 51 35-326 Rzeszów
Apteka Od Serca ul. Grochowska 334 03-838 Warszawa
Apteka Melissa ul. Łagiewnicka 29/31 91-839 Łódź
Euro-Apteka ul.Olsztyńska 12 87-100 Toruń
Apteka Dr. Max ul. Szosa Bydgoska 26 87-100 Toruń
Apteka DGA 01 ul. Legnicka 62 54-204 Wrocław
Galen spółka jawna J.Talik M.Stol ul. Orkana 4 20-504 Lublin
Apteka Wamex ul. Jana Pawła II 99 21-010 Łęczna
Dr. Zdrowie S. A. ul. Jubilerska 1/3 04-270 Warszawa
Apteka Gemini ul. Ochronek 34 33-100 Tarnów
Apteka Hebeapteka ul. Piłsudskiego 31C 7A 05-120 Legionowo
DGA20 ul. Zagórska 189 42-680 Tarnowskie Góry
Apteka Alba Pl. Rynek 19 38-300 GORLICE
Apteka Pod Różami ul. Opawska 33 47-400 Racibórz
Apteka Magiczna ul. Kopernika 28 43-100 Tychy
Apteka Melisa ul. Narutowicza 55 90-130 Łódź
Apteka z Uśmiechem ul. Grunwaldzka 1 98-200 Sieradz
Apteka Dr. Max ul. Spółdzielców 6 62-500 Konin
Dr. Zdrowie S. A. ul. Szwajcarska 14 61-285 Poznań
Dr. Zdrowie Apteka Carrfour ul. Głębocka 15 lok. 76 03-287 Warszawa
Centrum NZOZ mgr farm Klaudiusz ul. Krakowska 10 39-200 Dębica
APEXIM Twoja Apteka Rodzinna pl. Dominikański 3 50-159 Wrocław
Apteka Hebeapteka ul. Podmiejska 2b 89-620 Lipienice
Apteka Salix ul. Jutrzenki 10/10A 20-538 Lublin
Apteka Galen ul. Kapelanka 56 30-347 Krakow
Apteka Wielkopolska ul. Marcelińska 23 60-801 Poznań
Apteka Polnetcom ul. Nawojowska 1 33-300 Nowy Sącz
Apteka Tarnowska ul. Garbarska 31A 33-100 Tarnow
Apteka Dr. Max ul. Piłsudskiego 50 10-450 Olsztyn
Apteka Zdrojowa ul. 1 Maja 11 24-150 Nałęczów
Apteka Dr. Zdrowie M1 ul. Piłsudskiego 1 05-270 Marki
Apteka Cefarm 36,6 ul. Browarna 5C 32-800 Brzesko
Apteka Od Serca ul. Wrocławska 21 01-493 Warszawa
Apteka Gemini ul. Unicka 4 lok.212,213 20-126 Lublin
Apteka Lubelska 1 ul. Lwowska 9/11 38-200 Jasło
Apteka Słoneczko ul. Młyńska 53 32-420 Gdów
Nasze Apteki ul. Wojska Polskiego 85a 21-550 Terespol
Apteka Gemini ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gdański
Apteka Hebeapteka ul. Kwiatkowskiego 8 39-400 Tarnobrzeg
Apteka Hebeapteka ul. Geodetów 2/M38A 05-200 Radzymin
 Hebe Apteka Al. Jerozolimskie 11/19 00-807 Warszawa
Euro Apteka 71 ul. Wrocławska 17 65-427 Zielona Góra
Apteka Mini.pl ul. Schuberta 102a 80-172 Gdańsk
Apteka Dr. Max ul. Zana 19 20-061 Lublin
Apteka Nasze Apteki ul. Nadwodna 15 08-400 Garwolin
Apteka Dbam o Zdrowie ul. Toruńska 6 84-300 Lębork
Apteka DOZ Dbam o Zdrowie ul. Armii Krajowej 10/1 27-600 Sandomierz
Apteka Gemini ul. Reja 21 22-400 Zamość
Apteka LEKOSFERA DGA9 Ul. Łokietka 24A 49-300 Brzeg
Apteka Centralna ul. Wojska Polskiego 1/2A 62-095 Murowana Goślina
Apteka Gemini ul. Zwycięstwa 16 83-110 Tczew
Apteka Gemini ul. Królowej Jadwigi 137 D 80-097 Gdańsk
Apteka Dr. Max ul. Wojska Polskiego 121 97-300 Piotrków Trybunalski
Apteka DOZ Al. Solidarności 47 lok. 026 61-693 Poznań
Apteka Dr Max ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork
Apteka Medicover A008 ul. Wołoska 22 02-675 Warszawa
Apteka Dr. Max ul. Mireckiego 23 41-209 Sosnowiec
Apteka Pod Różami ul. Rynek 12 47-400 Racibórz
Apteka Dr. Max ul. Wojska Polskiego 16 85-824 Bydgoszcz
Euro Apteka Sp. Z .o.o ul. Medweckiego 2 31-870 Kraków
Apteka Zdrowie ul. Leszczynowa 23 70-766 Szczecin-Zdroje
Apteka Gemini ul. Krasnystawska 52 21-010 Łęczna
Apteka Dr Max ul. 3 Maja 11 40-097 Katowice
Euro Apteka ul. Szczecińska 58 76-200 Słupsk
Apteka Staromiejska ul. Stary Rynek 5 76-200 Słupsk
Apteka Gemini ul. Wyszyńskiego 29/1 65-536 Zielona Góra
Apteka Cef@rm 36,6 ul. Jurowiecka 1/0.05 15-101 Białystok
Dr. Zdrowie- Apteka w C.H.Reduta ul. Jerozolimskie 148 02-326 Warszawa
Euroapteka ul. Żółkiewskiego 15 87-100 Toruń
Apteka DOZ ul. Świętojańska 15 lok. H9 15-277 Białystok
Apteka Dr. Max ul. Mieczkowskiego 23 07-300 Ostrów Mazowiecka
Apteka Od Serca ul. Ząbkowska 41 03-736 Warszawa
Apteka Dworcowa ul. Dworcowa 3/1 84-200 Wejherowo
Apteka Hebeapteka ul. Kościuszki 7 34-500 Zakopane
Apteka Dr. Zdrowie M1 ul. Kisielewskiego 8/16 42-200 Częstochowa
Apteka Melisa ul. Narutowicza 42 90-135 Łodź
Cefarm Rzeszow S.A. ul. Podchorążych 1 35-017 Rzeszów
Apteka Dr Max ul. 3 Maja 185 41-500 Chorzów
Apteka Słoneczko ul. Sienkiewicza 5/1a 32-800 Brzesko
Apteka Zdrowie ul. Bohaterów Warszawy 42 70-342 Szczecin
Apteka Olmed ul. Opolczyka 17 92-417 Łódź
Apteka SALVE ul. Aleksandra Zawadzkiego 141 71-246 Szczecin
Apteka Niezapominajka ul. Piłsudskiego 1 32-200 Miechów
Apteka Pod Różami ul. Mickiewicza 5 47-400 Racibórz
Apteka Dr.Zdrowie w C.H. Plaza ul. Raciborska 16 44-200 Rybnik
Apteka Gemini ul. Jagiellońska 4 80-371 Gdańsk
Apteka Medicover Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Apteka Dr. Max ul. Poznańska 100 88-100 Inowrocław
Apteka Olmed ul. Jagienki 32 92-439 Łódź
Apteka Farmateka ul. Błonie 2 33-100 Tarnow
Nasza Apteka ul. Pułaskiego 13 08-110 Siedlce
Apteka Dyżurna ul. Gniewska 21 81-047 Gdynia
Apteka Lekosfera DGA26 ul. Słowackiego 31 43-502 Czechowice-Dziedzice
Apteka Dr. Max ul. Królowej Jadwigi 4 62-010 Pobiedziska
Apteka Gemini ul. Główna 7 58-309 Wałbrzych
Apteka Pod Różami ul. Opawska 124 47-400 Racibórz
Apteka Gemini Al. Wolności 30 84-300 Lębork
Apteka Dr Zdrowie ul. Warszawska 94 05-520 Bielawa
Apteka Dr.Zdrowie C.H.Geant ul. Puławska 427 02-801 Warszawa
Apteka Gemini ul. Kętrzyńska 18 11-200 Bartoszyce
Apteka Dyżurna ul. Głogowska 111 60-266 Poznań
Apteka Gemini ul. Kołobrzeska 63F 80-397 Gdańsk
Apteka Dr Zdrowie ul. Wyszogrodzka 127 09-410 Płock
Apteka Gemini ul. Żwirki i Wigury 8/4 80-463 Gdańsk
Apteka Dr Max ul. Pułaskiego 18 87-800 Włocławek
Mediq Apteka Corda ul. Włodka 11 86-300 Grudziądz
Apteka Dbam o Zdrowie al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa
Apteka Hebeapteka ul. Nowodąbrowska 127/0.07 a 33-100 Tarnow
Apteka Dr. Max ul. Łyskowskiego 8 87-100 Toruń
Apteka na Mickiewicza ul.Adama Mickiewicza 3-5 21-100 Lubartów
Apteka Wielkopolska ul. Aleje Solidarności 36 61-696 Poznań
Apteka Zdrowie ul. Dworcowa 9 72-100 Goleniów
Apteka Gemini ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk
Apteka Olmed ul. H.Brodatego 2 92-413 Łódź
Zdrowa Wielkopolska ul. 28 Czerwca 1956r. nr 349 61-437 Poznań
Apteka Gemini ul. 12-lutego 34 82-300 Elbląg
Apteka Gemini Rynek Staromiejski 9/13 75-007 Koszalin
Apteka Dr. Max Al. Jana Pawła II 17 58-506 Jelenia Góra
Apteka Dr Max ul. Koszalińska 36 78-100 Kołobrzeg
Apteka Pod Różami ul. Opawska 7 47-400 Racibórz
Apteka Olmed ul. Piłsudskiego 1 95-050 Konstantynów Łódzki
Euro Apteka /75/ ul. Jana III Sobieskiego 6 41-300 Dąbrowa Górnicza
Euro-Apteka Alfa Centrum ul. Piłsudskiego 16 10-576 Olsztyn
Apteka Medicover ul. Powstańców Śląskich 7A 53-332 Wrocław
Apteka Dr. Max ul. Zwierzyckiego 2 59-300 Lubin
Apteka Curate ul. Poniatowskiego 2 33-300 Nowy Sącz
Apteka DOZ ul. Mickiewicza 30 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Apteka Cef@rm 36,6 Al. Politechniki 1/lok. 0,07 93-590 Łódź
Apteka Plaza ul. Rejtana 65 35-326 Rzeszów
Apteka Gemini Al. Jana Pawła II 10 37-450 Stalowa Wola
Apteka Słoneczko ul. Kamieniec 5 34-500 Zakopane
Apteka Medicover ul. Puławska 278 02-819 Warszawa
Apteka Świętokrzyska ul. Świętokrzyska 32 00-116 Warszawa
Apteka Dr. Max ul. 1 Maja 1a 84-300 Lębork
Apteka Medicover ul. Dąbrowskiego 44 53-611 Wrocław
Apteka Pod Wagą ul. Rynek 37 63-600 Kępno
Apteka Gemini ul. Starowiejska 34 81-356 Gdynia
Apteka Lekosfera DGA 25 ul. Skłodowskiej 3 42-700 Lubliniec
Dr Zdrowie ul. Fordońska 141 85-739 Bydgoszcz
Apteka Dr. Max ul. Armii Krajowej 52A 59-900 Zgorzelec
Apteka Damiana Al. Zjednoczenia 36 01-830 Warszawa
Apteka Hebeapteka Borowska 114 50-552 Wrocław
Apteka Dr. Max ul. Królowej Jadwigi 11 32-600 Oświęcim
Apteka Pomocna ul. F. Nila 18 lok. U-2 24-100 Puławy
Wielkopolska Grupa Aptekarska Osiedle Marysieńki 25 60-683 Poznań
Apteka Dr. Max ul. Kruszwicka 1 85-213 Bydgoszcz
Apteka Pomocna na Kołłątaja ul. Kołłątaja 22 24-100 Puławy
Euro Apteka Apteka /02/ Al. Jerozolimskie 56C Sweden Center 00-803 Warszawa
Dr Max -Szpital MSW i A ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa
Apteka Gemini ul. Dworcowa 25 10-437 Olsztyn
Apteka Vademecum ul. Półwiejska 5 61-885 Poznań
Apteka Nasze Apteki ul. Przemysłowa 1 24-300 Opole Lubelskie
Apteka Gemini ul. Dąbrowskiego 20 84-230 Rumia
Apteka Salve punkt sprzedaży ul. Kołłątaja 1/10 71-525 Szczecin
Apteka Gemini ul. Chylońska 112 81-033 Gdynia
Melisa Pharm ul. Przemysłowa 3 40-020 Katowice
Apteka Aqua ul. Jana Pawła II 9/7 14-100 Ostróda
Apteka Pod Różami Śródmiejska ul. Długa 21 47-400 Racibórz
Apteka Zdrowie Plac Słowiański 14 72-600 Świnoujście
Apteka Pod Różami-Książęca-Centrum Farmaceutyczne ul. Książęca 12 47-400 Racibórz
Apteka Gemini Pokoju 9 96-503 Sochaczew
Apteka w Kauflandzie ul. Bratysławska 4 31-201 Kraków
Apteka Amica ul. Fieldorfa 24 05-200 Wołomin
Apteka Gemini ul. Kruka 1/41 10-538 Olsztyn
Apteka Dr. Max ul. Obrońców Wybrzeża 17 80-398 Gdańsk
Apteka Gemini ul. gen.Fieldorfa"Nila" 10A /U14/U15 03-984 Warszawa
Apteka z Uśmiechem ul. Szkolna 37 97-300 Piotrków Trybunalski
Apteka Medicover A013 Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
Galen spółka jawna J.Talik M.Stol ul. Warszawska 180 43-346 Bielsko Biała
Apteka Dr. Max ul. Marszałkowska 2 00-581 Warszawa
Apteka Niezapominajka ul. Rynek 19 34-400 Nowy Targ
Apteka Dr. Zdrowie ul.Zamieniecka 90/61 04-158 Warszawa
Apteka Melissa ul. Świtezianki 16 91-496 Łódź
Apteka Hebeapteka ul. Tysiąclecia 11 09-400 Płock
Apteka Wielkopolska ul. Serbska 7 61-696 Poznań
Apteka Dr. Max ul. Okrężna 2 44-244 Żory
AptekaGemini ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk
Galen spółka jawna J.Talik M.Stol ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa
Apteka Galen ul. Sucharskiego 7 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Apteka Melissa ul. Ćwiklińskiej 22 92-508 Łódź
Apteka Gemini ul. Kaszubska 4CDE 84-200 Wejherowo
Apteka Dr Max ul. Andersa 81/1A 43-316 Bielsko-Biała
Apteka Gemini ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork
Apteka w Realu ul. Gorzkowska 32 33-300 Nowy Sącz
Apteka Dr. Max ul. Młyńska 7 64-600 Oborniki
Dr. Max Apteka Ludzie dla Ludzi ul. Garbary 5 61-866 Poznań
Nasze Apteki Warszawska 14 21-200 Parczew
Apteka Dr Zdrowie ul. Piłsudskiego 84 59-220 Legnica
Apteka Plus ul. J. Iwaszkiewicza 4 55-200 Oława
Apteka Niezapominajka ul. 3 Maja 21 37-700 Przemyśl
Apeteka Dr. Max ul. Kościuszki 15 59-700 Bolesławiec
Apteka Wałowa ul. Ksiedza Waląga 4/6 83-000 Pruszcz Gdański
Apteka Dr Max ul. Psie Budy 3/4 50-080 Wrocław
Apteka Amica ul. Stary Rynek 30 05-250 Radzymin
Apteka Gemini ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk
Apteka Dr.Max ul. Zegrzyńska 115 05-119 Legionowo
Apteka Zdrowie ul. Santocka 18/8 71-083 Szczecin
Apteka Gemini ul. 1 Maja 13/1A 45-068 Opole
Ogólnodostępna ul. Wojskowa 3/69 08-110 Siedlce
Apteka Amica ul. Warszawska 59 09-100 Płońsk
Apteka Przy Targu ul. Sądecka 1B 34-700 Rabka-Zdrój
Apteka DOZ ul. Graniczna 2A 50-984 Wrocław
DGA 18 Ul. Długa 2 49-300 Brzeg
Apteka Amica ul. Grunwaldzka 11 09-100 Płońsk
Apteka Lekosfera DGA 24 ul. Wspólna 1 56-400 Oleśnica
Apteka Dr.Max ul. Kolejowa 15 62-300 Września
Apteka Pod Różami - Markowice- Centrum Farmaceutyczne ul. Gliwicka 21B 47-400 Racibórz
Apteka Dr. Max ul. Powstańców Śląskich 143 53-517 Wrocław
Apteka Dbam o Zdrowie ul. Brzeska 27 21-500 Podlaska
Apteka Dr. Zdrowie Al. Piłsudskiego 200 lok. 6 05-270 Marki
Apteka Słoneczna Pl. Wolności 7 99-300 Kutno
Apteka Gemini ul. Hallera 19c 83-200 Starogard Gdański
Apteka Rosa ul. Dąbrowskiego 91A 93-202 Łódź
Apteka Słoneczna Centrum ul. Piotrkowska 191 90-447 Łódź
Apteka Gemini ul. Skłodowskiej-Curie 2-4 56-400 Oleśnica
Apteka Dbam o Zdrowie ul. Gagarina 6 00-754 Warszawa
Apteka Heureka ul. Poznańska 6 62-020 Swarzedz
Apteka EUROPEJSKA ul. Krucza 50 lok. 8 00-025 Warszawa
Apteka Wielkopolska ul. Polna 40 60-533 Poznań
Apteka Heureka ul. Pałucka 2 62-200 Gniezno
Apteka Dr. Max ul. Liburnia 28 43-400 Cieszyn
Apteka Dr Zdrowie ul. Szpotańskiego 4 lok. nr 025 04-760 Warszawa
Apteka Olmed ul. Grobelna 8 95-200 Pabianice
Apteka Gemini Al. NMP 18 42-202 Częstochowa
Apteka Dr. Max Al. Powstańców Wielkopolskich 102 64-920 Piła
Apteka Dr Max ul. Norymberska 1 30-376 Kraków
Apteka Nasze Apteki ul. Warszawska 17 21-560 Międzyrzec Podlaski
Dr Zdrowie Al. Spółdzielczości Pracy 88 lok. 38 20-147 Lublin
Apteka Wielkopolska ul. 28 czerwca 1956 nr 194 61-485 Poznań
Apteka Ogólnodostępna ul. Szczecińska 58 76-200 Słupsk
Apteka Dr. Max ul. Ćwiklińskiej 14 30-863 Kraków
Apteka Dr Max ul. Lubiejewska 65 07-300 Ostrów Mazowiecka
Gemini ul. Rydla 52 70-783 Szczecin
Apteka Dr. Max ul. Przemysłowa 2B 37-450 Stalowa Wola
Apteka Pod Białym Orłem sp.j. ul. Piotrkowska 46 90-265 Łódź
Apteka Dr Zdrowie  C.H. Auchan ul. Radomska 20C/1 25-451 Kielce
Apteka Gemini ul. Dąbrowskiego 13 63-000 Środa Wielkopolska
Apteka Gemini ul. Przy Agorze 26 01-930 Warszawa
Apteka Gemini ul. 1 Maja 6 16-400 Suwałki
Apteka Pod Różami ul. Wojska Polskiego 15/11 47-400 Racibórz
Apteka Salve punkt sprzedaży Aleje Niepodległości 29 70-542 Szczecin
Apteka Dr. Max ul. Modlińska 8 03-216 Warszawa
Apteka Gemini ul. Piłsudskiego 2 63-900 Rawicz
Apteka Dbam o Zdrowie Plac Grunwaldzki 22 50-363 Wrocław
Apteka DOZ ul. Joachima Lelewela 29-43 87-100 Toruń
Apteka Przyjazna ul. Starołęcka 42 61-361 Poznań
Apteka Gemini ul. Stary Rynek 11 89-600 Chojnice
Apteka Medkon ul. Słowiańska 36A 61-664 Poznań
Apteka Dr Zdrowie ul. Chełmińska 4 86-300 Grudziądz
Apteka Nasza ul. Umultowska 32 61-614 Poznań
Apteka Gemini Konopnickiej 2 58-500 Jelenia Góra
Apteka Ogólnodostępna ul. Morawskiego 2b 60-239 Poznań
Apteka Gemini ul. Kolejowa 1 35-073 Rzeszów
Apteka Medicover ul. A.Baraniaka 88 61-131 Poznan
Apteka Gemini Al. Legionów 40 18-400 Łomża
Apteka Gemini ul. Strzegomska 208A 54-432 Wrocław
Apteka Gemini ul. Staromiejska 17 84-300 Lębork
Apteka Dr. Optima Ceny Hurtowe ul. Tadeusza Kościuszki 4a 08-400 Garwolin
Apteka Gemini ul. Kościuszki 13 59-300 Lubin
Apteka Gemini ul. Noniewicza 93A 16-400 Suwałki
Apteka Przyjazna os. Hipolita Cegielskiego32a 62-020 Swarzedz
Apteka Gemini ul. Wojska Polskiego 5 14-100 Ostróda
Apteka Oliwna ul. Kijowska 64 30-079 Kraków
Apteka Aptecus II ul. Pańska 6 80-844 Gdańsk
Apteka Dr. Max ul. NMP 12 59-220 Legnica
Apteka Dr. Zdrowie ul. Sienkiewicza 2 41-200 Sosnowiec
Apteka Dr Zdrowie ul. Sikorskiego 2B 10-088 Olsztyn
Dr. Zdrowie S. A. ul. Mackiewicza 17 31-214 Kraków
Apteka Gemini ul. Lubelska 5 21-100 Lubartów
Apteka Gemini ul. Staffa24 18-400 Łomża
Apteka Hebeapteka ul. Warszawska 201 05-092 łomianki
Apteka Medkon ul. Milczańska 1 61-131 Poznan
Apteka Gemini ul. Chrobrego 1/2 81-756 Sopot
Dbam o Zdrowie ul. Jana Pawła II 30 93-570 Łódź
Apteka Melissa ul. Pomorska 80 91-409 Łódź
Apteka Gemini ul. Piłsudskiego 28/U4, U5 05-120 Legionowo
Euro Apteka 102 ul. Broni Pancernej 15 68-200 Żary
Apteka Zielona ul. Obrońców Pokoju 11 21-010 Łęczna
DR ZDROWIE C.H. TESCO ul. Fieldorfa 41 04-125 Warszawa
Apteka Gemini ul. Wojska Polskiego 53 16-300 Augustów
Apteka Medkon ul. Garbary 71 lok. nr 5 61-758 Poznań
Apteka Centralna Białka 1307 43-374 Buczkowice
Apteka Dr Max ul. 11 Listopada 10 42-500 Będzin
Apteka ul. Piotra Skargi 10a 05-600 Grójec
Apteka Przyjazna ul. Bolesława Chrobrego 2 66-500 Strzelce Krajeńskie
Apteka Gemini ul. Warszawska 22 62-300 Września
Apteka ARNICA ul. Grunwaldzka 7 33-330 Grybów
Apteka Gemini ul. Targowa 2 39-400 Tarnobrzeg
Apteka Wielkopolska Osiedle Piastowskie 17 61-688 Poznań
Apteka Wielkopolska ul. Kórnicka 24 61-141 Poznań
Apteka Gemini ul. Subisława 30 80-354 Gdańsk
Euro Apteka 84 ul. Zakopiańska 105 30-418 Krakow
Apteka Gemini Al. Grunwaldzka 31 82-300 Elbląg
Euroapteka ul. Pomorska 7 83-200 Starogard Gdański
Apteka Ogólnodostępna ul. Stróżyńskiego 13 60-688 Poznań
Apteka Gemini ul. Cieszyńskiego 48/1 80-809 Gdańsk
Apteka Gemini Os. Wichrowe Wzgórze 105 61-699 Poznań
Apteka Gemini ul. Chrobrego 18 68-200 Żary
Dr Zdrowie ul. Dęblińska 18D lok. 7 24-100 Puławy
Dr. Max ul. 1 Maja 370a 41-700 Ruda Śląska
Apteka ul. Dojazd 34 60-631 Poznań
Apteka Dr. Max ul. Staromłyńska 2a 84-200 Wejherowo
Apteka Gemini ul. Chrobrego 2a 49-300 Brzeg
Apteka Dr Optima Al. 3 Maja 22 22-100 Chełm
Apteka Gemini ul. Duży Rynek 30 87-300 Brodnica
Apteka Melisa Na Rogu ul. Nałęczowska 13a 24-320 Poniatowa
Apteka Gemini ul. Mieszka I 16-18 62-200 Gniezno
Apteka Gemini ul. Wernera 8D 26-610 Radom
Apteka Centrum Farmaceutyczne ul. Mielczarskiego 2A 97-400 Bełchatów
Apteka Dbam o Zdrowie ul. Szkubacza 1 41-800 Zabrze
Apteka Hebeapteka ul. Św. Marcin 24 61-805 Poznań
Apteka Medicover ul. Podgórska 36 31-536 Kraków
Apteka Magiczna Ściegiennego 94 40-111 Katowice
Apteka Nowa NR 01-335 ul. Przejazd 4 02-654 Warszawa
EuroApteka 107 ul. Okulickiego 52 lok. 1 42-218 Częstochowa
Apteka Cefarm Kraków ul. Mikołajska 4 31-027 Kraków
Pod Lwem ul. Jedności Narodowej 26/89 76-100 Sławno
Apteka Dr Max ul. Armii Krajowej 15 06-400 Ciechanów
Apteka Gemini Al. Jachowicza 44/3 09-400 Płock
Apteka Hebeapteka Al. Piłsudskiego 121a/4 18-400 Łomża
Apteka Dr. Optima ul. Kościuszki 30 64-800 Chodzież
Apteka Nasze Apteki ul. Sienkiewicza 16/2 21-550 Terespol
Euro Apteka 104 ul. Powstańców Śląskich1 32-600 Oświęcim
Moja Apteka ul. Rynek 6 43-400 Cieszyn
Apteka Przyjazna ul. Poznańska 1 64-500 Szamotuły
Euro Apteka ul. Postępu 21C 02-676 Warszawa
Apteka Gemini Królowej Jadwigi 30 64-100 Leszno
Apteka Gemini ul. Jana III Sobieskiego 45 14-202 Iława
Apteka Eskulap ul. Josepha Conrada 79 31-357 Kraków
Euro Apteka ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 14 27-200 Starachowice
Apteka ul. Lubicz 24 31-512 Kraków
Apteka Dr. Max ul. Mickiewicza 22 60-836 Poznań
APEXIMTwoja Apteka Rodzinna ul. Krzywoustego 126 50-900 Wrocław
Apteka Na Zdrowie R057 UL. Ozimska 14-16 45-057 Opole
Euro Apteka ul. Świętojańska 122 81-388 Gdynia
Euro-Apteka ul. Niska 1 81-646 Gdynia
Euro-Apteka ul. Lwowska 14 22-100 Chełm
Apteka Słoneczko ul. Kraszewskiego 83 33-380 Krynica Zdrój
Euroapteka ul. Toruńska 101 85-817 Bydgoszcz
Apteka Dr. Max ul. Kościuszki 103 16-400 Suwałki
Apteka Dr. Max ul. Żorska 2 44-203 Rybnik
Euro Apteka ul. Strzegomska 2 58-100 Świdnica
Apteka Remedium ul. Kazimierza Wielkiego 13 32-700 Bochnia
Apteka Zdrowa Wielkopolska ul. Kącik 5 60-732 Poznań
Apteka Pomocna ul. Wojska Polskiego 16a 37-450 Stalowa Wola
Apteka Centrum ul. 3 Maja 10 20-078 Lublin
Apteka Medkon ul. Jutrzenka 8 lok. H1 60-373 Poznań
Galen spółka jawna J.Talik M.Stol ul.Liburnia 22 43-400 Cieszyn
EuroApteka 87 Ul. Gościńczyk 2 24-100 Puławy
Apteka Dr. Max ul. Morska 82 81-225 Gdynia
Apteka Wielkopolska ul. Grochowska 116 60-335 Poznań
Apteka DOZ ul. Górczewska 97 01-401 Warszawa
Apteka Dr. Max ul. Harcerska 9 47-220 Kędzierzyn Koźle
Apteka Gemini ul. Santocka 18/5/6 71-113 Szczecin
Apteka Słoneczko ul. Grota Roweckiego 22 33-300 Nowy Sącz
Apteka Gemini ul. Sikorskiego 120/121 66-400 Gorzów Wielkopolski
Apteka Sawa ul. Wrocławska 25 01-493 Warszawa
Apteka Galen ul. Bora-Komorowskiego 25B 31-476 Kraków
Apteka Dr. Max ul. Lanciego 11 02-792 Warszawa
Apteka Dr. Max ul. 27 stycznia 9 34-120 Andrychów
Apteka Dr Max ul. Bytomska 41 41-940 Piekary Śląskie
Apteka Gemini ul. Harcerska 13 47-220 Kędzierzyn Koźle
Apteka Amica ul. Kolejowa 5b 05-220 Zielonka
Apteka Melissa ul. Piotrkowska 292 93-004 Łódź
Apteka Gemini Armii Krajowej 74 83-110 Tczew
Dr. Zdrowie S. A. ul. Hubska 112/118 50-505 Wrocław
Apteka ul. Papieska 39 33-300 Nowy Sącz
Euro Apteka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 48-303 Nysa
Apteka Gemini ul. Grodzka 1 58-100 Świdnica
Apteka Dr Zdrowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 105 50-085 Wrocław
Medkon Apteka Krańcowa 62 U5 61-036 Poznań
Apteka Galen ul. Zygmuntowska 4 39-300 Mielec
Apteka Dr. Max ul. Powstańców 34 40-752 Katowice
AptekaNiezapominajka ul. 11-go Listopada 24 28-300 Jędrzejów
Apteka DOZ ul. Lwowska 63 33-100 Tarnow
Apteka Medkon ul. Blacharska 2 61-006 Poznań
Apteka Dr. Optima Cicha 7 38-300 GORLICE
Apteka Gemini ul. Konstytucji 3 Maja 10 87-100 Toruń
Nasza Apteka ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań
Apteka Al. Piłsudskiego 4 22-200 Włodawa
Apteka Remedium Plac Św. Kingi 1/2 32-700 Bochnia
Euro Apteka ul. Kolejowa 6 97-400 Bełchatów
Apteka Gemini ul. Obrońców Wybrzeża 2 80-334 Gdańsk
Apteka Medkon ul. Dworcowa 9a 61-622 Gniezno
Apteka Dr. Max ul. Warszawska 6 40-009 Katowice
Apteka Amica ul. Korkowa 29 04-502 Warszawa
Apteka Słoneczna Centrum ul. Wincentego Wnuka 4 98-200 Sieradz
Apteka DOZ (C.H. Auchan) ul. Francuska 11 44-240 Żory
Apteka OK ul. Katowicka 26 41-710 Ruda Śląska
Apteka Gemini ul. Zamenhofa 46 58-105 Świdnica
Apteka-Dr.Zdrowie w C.H. M1 ul. Brzezińska 27/29 92-103 Łódź
Apteka Gemini ul. Sowińskiego 73 07-200 Wyszków
Euro Apteka 83 ul.Połczyńska 121/125 01-377 Warszawa
Apteka Niezapominajka Dla Całej Rodziny Ul. Jana Sawy 1B 20-632 Lublin
Apteka Gemini os. Marii Curie - Skłodowskiej 19 86-200 Chełmno
Euro Apteka ul. Strzegomska 194 54-432 Wrocław
Apteka Pod Białym Orłem ul. Rynek 9 32-700 Bochnia
Apteka Gemini ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk
Euro Apteka 66 Ul. Wróblewskiego 1a 58-105 Świdnica
Apteka Awos 6 ul. Mikołaja Reja 2 47-224 Kędzierzyn Koźle
Apteka Prywatna Galen ul.Sieroszewskiego 66 31-914 Kraków
Apteka SALVE ul. Milczańska 50 70-107 Szczecin
Apteka Dr Zdrowie Fordon ul. Stanisława Skarżyńskiego 2 85-791 Bydgoszcz
Apteka Gemini ul. Kościuszki 2 87-800 Włocławek
Apteka Dr. Zdrowie C.H. M1 ul. Grzecznarowskiego 28 26-604 Radom
Apteka Gemini ul. Armii Krajowej 6 22-100 Chełm
DOZ Sowińskiego 53D lok. U14 i U15 01-105 Warszawa
Apteka Dr. Max ul. Jana Pawła II 24 58-506 Jelenia Góra
Apteka Euro-Apteka ul. Grabiszyńska 238-240 53-235 Wrocław
Apteka Gemini ul. Opolska 6 47-100 Strzelce Opolskie
Apteka Medkon ul. Naramowicka 47 lok. 112-113 61-622 Poznań
Apteka Gemini ul. Grunwaldzka 18 09-100 Płońsk
Apteka Rodzinna ul. Orzeszkowej 52 25-435 Kielce
Apteka Gemini ul. Armii Krajowej 19 19-300 Ełk
Euro Apteka /77/ ul. Wrocławska 154 45-837 Opole
Apteka Galen ul. Jerzmanowskiego 38 30-836 Kraków
Apteka Gemini ul. Podgórna 43D 65-536 Zielona Góra
Apteka Polonez Al. Wyzwolenia 1/3 58-300 Wałbrzych
Apteka Bliska Al. Legionów 55 18-400 Łomża
Apteka Dr.Max ul. Piłsudskiego 34 56-100 Wołów
Euro Apteka ul. Rabsztyńska 2 32-300 Olkusz
Euro Apteka ul. Krótka 4 82-500 Kwidzyn
Apteka Wielkopolska Os. Piastowskie 58 61-155 Poznań
Apteka Nasze Apteki ul. Rynek 10 08-200 Łosice
Euro Apteka ul. Górecka 30 60-201 Poznań
Euro Apteka Ul. Karłowicza 28 75-563 Koszalin
Apteka Bliska ul. Sokoła 26 60-644 Poznań
Apteka Dr. Optima Komuny Paryskiej 12,13,13A lok.6 59-700 Bolesławiec
Apteka Dr. Max ul. Powstańców 17 05-800 Pruszków
Apteka Galen ul. Starowiślna 28 31-032 Kraków
Apteka Gemini ul. Fieldorfa Nila 14 07-410 Ostrołęka
Apteka Dr. Max ul. Wyszyńskiego 5 99-300 Kutno
Apteka Niezapominajka ul. Prądnicka 4 30-002 Kraków
Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Chojnic 1 89-600 Chojnice
Apteka Gemini ul. Szlenkierów 1 01-181 Warszawa
Apteka Gemini ul. Królowej Jadwigi 9 87-100 Toruń
Apteka Dr. Max ul. Armii Krajowej 29 59-900 Łagów/ Zgorzelca
Apteka w Kauflandzie ul. Miłosławskiej 10 62-300 Września
Apteka Olmed Ul. Warszawska 8 95-200 Pabianice
Apteka Gemini ul. Wyszyńskiego 39 78-400 Szczecinek
Apteka Magiczna Szybowcowa 3 54-130 Wrocław
Apteka Gemini ul. Mickiewicza 10B 19-300 Ełk
Nassze Apteki ul. Ostrowiecka 18 21-300 Radzyń Podlaski
Gemini ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wielkopolski
Apteka Dr. Max ul. Karmelicka 23 31-131 Kraków
Apteka Dr. Max ul. Rynek 23 38-200 Jasło
Euro Apteka Al. Legionów 45 34-300 Żywiec
Apteka Zdrowa Wielkopolska ul. Osinowa 14/16 61-451 Poznań
APTEKA /62/ Ul. Żeromskiego 15 39-300 Mielec
Euroapteka ul. Marii Curie-Skłodowskiej 33 85-733 Bydgoszcz
Apteka Familijna ul. G. Morcinka 2 41-303 Dąbrowa Górnicza
Apteka Niezapominajka ul. Wlotowa 1 30-668 Kraków
Euroapteka ul. Gryfa Pomorskiego 25 72-500 Międzyzdroje
Apteka Melissa ul. Struga 16 90-513 Łódź
Apteka Przyjazna ul. Długa 25 62-095 Murowana Goślina
Apteka Słoneczna Centrum ul. Łaskiej 26 98-220 Zduńska Wola
Apteka Dr. Max ul. Radarowa 4B 02-137 Warszawa
Apteka Euro-Apteka ul. Poznańska 121-131 62-800 Kalisz
Apteka Dyżurna ul. Hrubieszowska 9/1.14 22-400 Zamość
Euro Apteka Al. K.E.N. 83 U-04 02-777 Warszawa
Apteka Hebeapteka ul. Czarnoleska 9 26-616 Radom
Apteka Polonez ul. Dworcowa 81 85-009 Bydgoszcz
Apteka Dr. Optima Nadbrzeżna 2 21-560 Międzyrzec Podlaski
Apteka Max Pszczyńska 14 43-190 Mikołów
Apteka Dr. Max ul. Norwida 9 77-400 Złotów
 
 
 
 
 

Wyślij e-mail

Wyszukiwanie w trakcie

Login required

Aby skorzystać z opcji musisz się zalogować


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Dodaj swoją opinię

* Pola obowiązkowe

Moje konto

-Dzień
-Miesiąc
-Rok

Marki Pierre Fabre:

*Pola obowiązkowe

Thanks for sharing!

Twój komentarz został przesłany do akceptacji przez administratora serwisu i zostanie opublikowany po zatwierdzeniu.