• 1/1
01/09/2014 - Aktualności

REGULAMIN KONKURSU „Niech Twoja skóra już się nie czerwieni”

„Niech Twoja skóra już się nie czerwieni”

REGULAMIN
KONKURSU „Niech Twoja skóra już się nie czerwieni”
 
 

 1. Zasady Ogólne
  1. Regulamin określa zasady udziału w prowadzonym pod nazwą: " Niech Twoja skóra już się nie czerwieni” konkursie (dalej: "Konkurs").
  2. Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Pierre Fabre Dermo - Cosmétique Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-762), przy ulicy Belwederskiej 20/22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021960, kapitał zakładowy: 1 000 000 zł, NIP 526-24-09-388, REGON 016262609 (dalej: "Organizator").
  3. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
  4. Konkurs trwa od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 października 2014 roku i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Konkursem objęty jest produkt Antirougeurs FORT Koncentrat na utrwalone zaczerwienienia w promocyjnej owijce, dystrybuowany wyłącznie przez Organizatora.
  6. Celem Konkursu jest promowanie produktu Antirougeurs FORT Koncentrat na utrwalone zaczerwienienia 30ml (dalej: "Produkt") oraz nagradzanie uczestników dokonujących zakupu tego Produktu na zasadach określonych w Regulaminie.
 
 1. Uczestnicy Konkursu
 1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych – konsumentów, z zastrzeżeniem przepisów prawa o zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Uczestników, będących osobami niemającymi zdolności do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia woli, zgody tych osób, o których mowa w niniejszym Regulaminie zostaną złożone przez przedstawicieli ustawowych tych osób, a w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych odpowiednio za zgodą lub przez przedstawicieli ustawowych tych osób. Organizator ma prawo żądać otrzymania potwierdzenia tej zgody na piśmie w razie jakichkolwiek wątpliwości i w razie nie otrzymania takiej zgody wykluczy takiego Uczestnika z Konkursu (dalej: "Uczestnicy").
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ich małżonkowie ani zstępni. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.
 3. Uczestnicy wykonujący zawód farmaceuty, technika farmaceutycznego lub właściciele aptek (wspólnicy osobowych spółek handlowych, udziałowcy spółek handlowych, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - prowadzące apteki) nie mogą dokonywać zakupu Produktów uprawniających do otrzymania nagród w aptekach, w których są zatrudnieni lub których są właścicielami.
 4. Zgłoszenia osób, o których mowa w punkcie 2 i 3 Regulaminu, nie będą brane pod uwagę.
 5. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 
 1. Zasady Konkursu
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
  1. Dokonać zakupu produktu Antirougeurs FORT Koncentrat na utrwalone zaczerwienienia 30ml w promocyjnej owijce, w okresie od 1 września 2014r. do 31 października 2014 r.
  2. Czytelnie i prawidłowo wypełnić oraz podpisać zamieszczony w wewnętrznej stronie owijki promocyjnej formularz rejestracyjny (dalej: "Formularz") oraz napisać jak gama Antirougeurs pomaga Uczestnikowi w pielęgnacji jego skóry (dalej: Hasło konkursowe);
  3. Przesłać Owijkę promocyjną zawierającą prawidłowo wypełniony Formularz i hasło konkursowe oraz czytelne paragony fiskalne, potwierdzające dokonanie zakupu wymaganego Produktu, listem poleconym do dnia 31 października 2014 roku na adres Organizatora z dopiskiem: "KONKURS Niech Twoja skóra już się nie czerwieni”. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data nadania.
 2. Dany Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie.
 3. Dany Uczestnik może otrzymać tylko jeden zestaw nagród.
 4. Wszelkie wysyłki na adresy (pocztowe i mailowe) Uczestnika, wskazane przez Uczestnika w Formularzu, będą uważane za prawidłowo doręczone, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Dodatkowo Organizator z zastrzeżeniem wyrażenia zgód określonych na Karcie planuje przesyłanie do Uczestników informacji o produktach i usługach Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych, bez odpowiedniej aktualizacji tych danych złożonej Organizatorowi. W wypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem z tego powodu, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ich odbioru z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 7. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu, Nagroda przysługująca danemu Uczestnikowi w Konkursie przepada.
 
 1. Zasady wyłaniania Zwycięzców
  1. Wyboru 50 Zwycięzców dokona wyznaczona przez Organizatora Komisja, w składzie nie mniej niż 3 osobowym, na podstawie: najciekawszych i najbardziej kreatywnych wg Komisji haseł konkursowych „Napisz jak gama Antirougeurs pomaga Ci w pielęgnacji Twojej skóry”.
  2. Decyzja Komisji jest ostateczna i od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.
  3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową na podany w karcie zgłoszeniowej adres e-mail, w terminie do 15 listopada 2014.
  4. W przypadkach wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dopuszcza się działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Konkursie, np. z użyciem nieprawdziwych danych, lub że dany Uczestnik podejmuje inne działania sprzeczne z celem Konkursu, rejestracja takiego Uczestnika zostanie wyłączona z procesu kwalifikacji zwycięzców Konkursu. Uczestnik może nie być poinformowany o takiej decyzji. Organizator ma prawo pominąć danego uczestnika w procesie przyznawania nagród, jeżeli zachodzi podejrzenie o nadużycia lub działania sprzeczne z celem konkursu. Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody wymienionej poniżej w ust. V.1 jeżeli zgłoszone prace nie będą adekwatne do tematyki Konkursu, nie będą cechowały się wystarczającą oryginalnością lub kreatywnością.
 
 1. Nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie jest 50 czteroelementowych pakietów składających się z nagrody rzeczowej w postaci zestawu dermokosmetyków z gamy Antirougeurs: 3 x Mleczko dermo-oczyszczające do skóry naczynkowej 300ml, 3 x Koncentrat na utrwalone zaczerwienienia 30ml, 3 x Maseczka kojąco-regenerująca 50ml, 3 x Nawilżająco-ochronna emulsja do skóry naczynkowej SPF20 40ml oraz nagrody pieniężnej, stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej.
 2. Każdy ze Zwycięzców otrzyma 1 z powyższych zestawów o łącznej wartości 1031,1 zł przy czym część rzeczowa nagrody wyceniona została na kwotę 928 zł  wg cen sugerowanych dla pacjenta na podstawie cennika Spółki obowiązującego w 2014 r. oraz premii pieniężnej o wartości 103,1 zł. Łączna wartość nagród wyceniona została na 51.555 zł.
 3. Część pieniężna nagrody zostanie przez Organizatora odprowadzona do urzędu skarbowego jako podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, a zwycięzcy zostanie wydana wyłącznie część rzeczowa nagrody.
 4. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu, w terminie do 30 listopada 2014r.
 5. Nagrody zostaną wydane jedynie za potwierdzeniem odbioru.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia wybranego przez Uczestnika Nagrody na inny produkt z gamy Antirougeurs, o nie mniejszej wartości, w szczególności w przypadku wyczerpania zapasów określonych Nagród.
 7. Nagród nie można zamienić na ich równowartość pieniężną.
 8. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia praw do Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
 
 1. PODATEK
  1. Organizator konkursu zobowiązany jest potrącić podatek w wysokości 10% wartości wygranej w Konkursie przed udostępnieniem nagrody  (art.41 ust 7 ustawy PDOF) i przekazania go na rachunek US właściwego wg. miejsca zamieszkania płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym potrącono podatek i przekazać deklarację PIT-8AR w terminie do 31 stycznia 2015.
  2. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie laureata Konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania. Informacja o konieczności zapłaty podatku od nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi Konkursu wraz z informacją o zdobyciu nagrody w Konkursie.
  3. Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie części nagrody w postaci premii pieniężnej na poczet podatku z tytułu wygranych w konkursach i nie będzie rościć prawa do wypłaty premii pieniężnej.
 
 
 
 
 1. Odpowiedzialność
 1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu jakiegokolwiek Prezentu.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora lub osób trzecich w przypadku, jeżeli jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania poczty, firm kurierskich, dostawców Internetu lub operatorów sieci komórkowych, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych.
 
 1. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane na adres Organizatora listem poleconym z dopiskiem: "Reklamacja Konkursu Niech Twoja skóra już się nie czerwieni” w terminie do dnia 01 grudnia 2014 roku (liczy się data nadania reklamacji). Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji. Decyzja wydana po rozpatrzeniu reklamacji jest ostateczna.
 
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników, w zakresie, w jakim korzystają z ustawowej ochrony, przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie: Pierre Fabre Dermo - Cosmétique Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-762), przy ulicy Belwederskiej 20/22. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 2. Na Organizatora, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, przechodzi:
- całość autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej, która została nagrodzona;
- prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych;
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
- drukowane materiały reklamowe (ulotki, standy)
- oficjalny funpage Eau Thermale Avene na Facebooku (www.facebook.com/AvenePolska)
- wewnętrzne materiały szkoleniowe dla firmy
- materiały szkoleniowe dla lekarzy i farmaceutów.
 
 
 1. Postanowienia końcowe
 1. Pełna wersja regulaminu jest dostępna w biurze firmy Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.avene.com.pl
 2. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w tym także skrócenia albo wydłużenia trwania Konkursu, w dowolnym czasie.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Osobą odpowiedzialną za koordynację i rozliczenie Konkursu jest Iwona Orlińska.
 
 
Organizator:
Pierre Fabre Dermo - Cosmétique Polska Sp. z o.o.                                     

 

Wyślij e-mail

Wyszukiwanie w trakcie

Login required

Aby skorzystać z opcji musisz się zalogować


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Dodaj swoją opinię

* Pola obowiązkowe

Moje konto

-Dzień
-Miesiąc
-Rok

Marki Pierre Fabre:

*Pola obowiązkowe

Thanks for sharing!

Twój komentarz został przesłany do akceptacji przez administratora serwisu i zostanie opublikowany po zatwierdzeniu.