Regulamin


REGULAMIN KONKURSU „Avène - Nawyki w pielęgnacji skóry”
dalej: „Regulamin”
 
§ 1.  Organizator
 1. Organizatorem Konkursu pt.Avène - Nawyki w pielęgnacji skóry”, na zlecenie Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, (dalej: „Konkurs”), jest Webtalk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 701-034-71-28, REGON: 146164910, kapitał zakładowy w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 5262409388, REGON: 016262609, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy), BDO : 000028408.
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet, w Serwisie Facebook, w Aplikacji na profilu Avène na Facebooku.
 4. Celem Konkursu jest promocja marki Avène.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami, będącymi właścicielami Serwisu Facebook.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn.zm.).
 7. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późn.zm.).
 8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu oraz wyłonieniem Laureatów Konkursu prowadzi Organizator.
 10. Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, w tym opisane w Regulaminie zasady Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 11. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej: „RODO”, tj. m.in. na potrzeby wyłonienia Laureata Konkursu oraz zidentyfikowania Laureata Konkursu, skontaktowania się z Laureatem Konkursu po jego rozstrzygnięciu, odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez Laureata nagrody.
 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 5262409388, REGON: 016262609, BDO: 000028408, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy).
 • Procesorem danych osobowych jest Webtalk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 701-034-71-28, REGON: 146164910, kapitał zakładowy w wysokości 60 000,00 zł,(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
 • Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, elektronicznie na adres: odo.pfdc@pierre-fabre.com.
 • Przetwarzanie danych osobowych następuje, w zależności od wykonywanych czynności oraz rodzaju przetwarzanych danych osobowych, na następujących podstawach:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • organizacji Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, pomocy technicznej, informowania o wynikach, wyłaniania Laureatów Konkursu oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej związanej z przyznaniem nagród konkursowych.
 • Podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
 • Dane osobowe mogą być przekazane lub ujawnione następującym odbiorcom tych danych: użytkownikom Serwisu Facebook, podmiotom działającym na zlecenie administratora danych przy organizacji Konkursu, w tym Webtalk sp. z o.o. , doradcom podatkowym, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe związane przedmiotowo z organizacją Konkursu będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanego z dokumentacją rachunkową w związku z przepisami księgowo-podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących szczególnej sytuacji osoby, której dane są przetwarzane, ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora danych;
 • prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.
            W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na wskazane powyżej adresy: korespondencyjny lub e-mail administratora danych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie oraz odebrania nagród przez Laureatów Konkursu.
13.       Organizator jest przyznającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), dalej: „Kodeks Cywilny”.
 
§ 2.  Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają publiczny profil w Serwisie Facebook.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby:
- będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego,
- mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- będące osobami pełnoletnimi,
- które zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,
- posiadające swoje konto osobiste w Serwisie Facebook założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook (dalej: „Profil”), przy czym dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 1. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w Serwisie Facebook.
 2. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Osoba spełniająca opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, może przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe w Aplikacji na profilu Avène w Serwisie Facebook.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika.
 5. Wykonanie zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz spełnienie pozostałych wymogów Regulaminu stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego.
 7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie, tj. przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzedzone quizem w Aplikacji na profilu Avène w Serwisie Facebook, oznacza akceptację przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie i może nastąpić tylko jeden raz.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a wykonując zadanie konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.)  w szczególności odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone przez niego w Aplikacji na profilu Avène w Serwisie Facebook stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, zwłaszcza w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z tych utworów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od dnia wzięcia udziału w Konkursie z prawem do sublicencji, w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu charakteru sieci Internet. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, w tym w sieci Internet, m.in. w serwisach społecznościowych typu Facebook, Instagram.
 9. Wykonane zadanie konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz nie może być nigdzie wcześniej publikowane ani nagrodzone.
 10. W Konkursie nie będą brały udziału zadania konkursowe, które: (i) naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, nagością, nałogami, (ii) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, nazwy komunikatorów Skype, itp. osób trzecich, (iii) są sprzeczne z Regulaminem, (iv) zawierają określenia o charakterze reklamowym jakichkolwiek innych produktów niż produkty dystrybuowane przez Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o.
 11. Osoba spełniająca opisane w § 2 ust. 2 -14 powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, może przystąpić do Konkursu, zamieszczając odpowiedź na pytanie konkursowe poprzez swój publiczny profil na Facebooku w Aplikacji na profilu Avène.
 12. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 2-16 stanowi podstawę dla Organizatora wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia przez Organizatora jej zwrotu.
 13. Organizator jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia komentarzy, które są niezwiązane z tematem Konkursu, a tym samym nie spełniają jego warunków.
 
§ 3.  Zasady i przebieg Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest możliwy jedynie w czasie trwania konkursu. Konkurs będzie trwać od dnia 08.12.2021 do dnia 29.12.2021 do godziny 23:59:59. Zgłoszenia w Konkursie po terminie lub z innych przyczyn naruszających warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego zgłoszenia.
 2. Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego. Uczestnik może podjąć jedną liczbę prób w zadaniu konkursowym.
 3. „Zadaniem konkursowym” Uczestnika jest uruchomienie Aplikacji na profilu Avène na Facebooku, wzięcie udziału w quizie i odpowiedzenie na pytanie kreatywne: „Gdyby święty Mikołaj mógł spełnić jedno Twoje marzenie dotyczące Twojej skóry, co by to było i dlaczego jest to dla Ciebie tak ważne?” umieszczone w dniu 08.12.2021 r. w Aplikacji na profilu marki Avene w serwisie Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/eauthermaleavenepoland
.
 1. Celem tego „Zadania konkursowego” jest wyłonienie obdarzonych najlepszą wiedzą oraz kreatywnością Uczestników, którzy rozwiążą Zadanie konkursowe i  wezmą udział w quizie w aplikacji Avene na Facebooku. O wyborze Zwycięzców zadecyduje Komisja Konkursowa. Kryterium przyznania Nagrody przez Komisję Konkursową jest jak najbardziej pomysłowe rozwiązanie Zadania konkursowego przez Uczestnika. W każdym tygodniu trwania konkursu wybierani są: 1 zwycięzca i 4 wyróżnionych..
 2. Zadaniem konkursowym jest udział w quizie dotyczącym produktów Avene i odpowiedzenie na pytanie kreatywne zawarte w aplikacji Avene na Facebooku.
 3. Odpowiedź w konkursie musi zostać udzielona w aplikacji, w odpowiednio do tego wyznaczonym polu tekstowym, umieszczonej na profilu https://www.facebook.com/eauthermaleavenepoland w dniu 08.12.2021 r.
 4. Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń, 12 (słownie: dwanaście) wyróżnionych osób oraz 3 zwycięzców, w trzech turach co tydzień: po 4 wyróżnienia i 1 zwycięzca na jedną turę, które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej przesłały najbardziej kreatywną i oryginalną odpowiedź na pytanie Konkursowe.  Laureaci będą wyłaniani w następujący sposób: 5 osób na tydzień, w tym 1 zwycięzca i 4 wyróżnienia, przez 3 tygodnie działania aplikacji. Komisja ma 7 dni na wyłonienie pierwszych 5 laureatów, następnie 7 dni na wyłonienie kolejnych 5 laureatów oraz 7 dni na wyłonienie ostatnich 5 laureatów. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna..
 5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 następujące osoby:
 • Anna Luberska
 • Melania Śmigielska
 • Beata Sopczyńska
 1. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia Laureatów Konkursu przez cały skład Komisji Konkursowej, o uznaniu danego Uczestnika za Laureata Konkursu decyduje głos przewodniczącego.
 2. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich osób trzecich do Organizatora, Uczestnik naruszający te prawa zwolni Organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.
 3. Wyniki Konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej na profilu Facebook , na którym został ogłoszony Konkurs: https://www.facebook.com/eauthermaleavenepoland..
 4. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
 
§ 4   Nagrody
 1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 15 nagród spośród odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe w aplikacji na profilu Avene na Facebooku. W Konkursie zostaną przyznane poniższe nagrody.
- 3 nagrody dla 3 zwycięzców: Zestaw Avene Body, w skład którego wchodzą: Avene Body łagodny żel pod prysznic 200ml, balsam nawilżający 250 ml oraz kosmetyczka. Wartość jednej nagrody to 110 zł.
- 12 nagród dla 12 wyróżnionych: Zestaw Avene Body, w skład którego wchodzą: Avene Body łagodny żel pod prysznic 200ml, balsam nawilżający 250 ml. Wartość jednej nagrody to 95 zł.
 
- Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie może być inaczej zadysponowana niż tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, w szczególności nie podlega wypłacie na rzecz Laureata na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę.
 1. Laureaci Konkursu tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust. 2-14 powyżej, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do jej zwrotu, na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
 2. Przekazanie nagrody Laureatom Konkursu nastąpi poprzez jej wysłanie za pośrednictwem kuriera na podany przez Laureata Konkursu adres. Warunkiem przekazania nagród Laureatom Konkursu jest przesłanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, nick facebookowy) do Organizatora drogą elektroniczną. Przesłanie danych powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres e-mail: konkursyavene@webtalk.pl.
 3. Wysyłka nagrody Laureatom Konkursu oraz kontakt z Laureatami Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, po uzyskaniu przez Organizatora danych Laureata Konkursu, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 4. Organizator informuje, że przekazanie nagród jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu przekazania nagród w celach podatkowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku:
 • podania błędnych danych na Profilu w Serwisie Facebook,
 • niepodania danych adresowych w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej,
 • zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Laureata Konkursu, o których Organizator nie został poinformowany.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora, przy czym nastąpi to po powtórnym wysłaniu nagrody, z wyłączeniem sytuacji niepodania danych teleadresowych w terminie określonym w  ust. 3 powyżej.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 3. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nagroda powinna zostać wykorzystana przez Laureatów Konkursu na ich własne potrzeby.
 4. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy Organizatora.
 6. Organizator informuje, że nagrody przewidziane w Konkursie przekraczają kwotę, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego, co nastąpi po stronie Organizatora.
 7. Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w § 4 niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 
§ 5.  Prawa i obowiązki Uczestników
 1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
 2. Naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników w Konkursie.
 
§ 6.  Prawa i obowiązki Organizatora
 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Laureatów Konkursu poprzez wiadomość wysłaną Uczestnikowi w ramach Serwisu Facebook lub poprzez wiadomość prywatną w ramach Serwisu Facebook.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 • biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
 • biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
 • w związku z udziałem w Konkursie prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
 • prowadzą działania, mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 • prowadzą działania, naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego renomę.
3. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do sądu powszechnego.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej przez Serwis Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Uczestników w Serwisie Facebook,
 • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
 • problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zadań konkursowych, związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania komputerowego do najnowszych wersji dostępnych w chwili rozpoczęcia Konkursu,
 • problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zadań konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np.: zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie),
 • nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zadanie konkursowe zostało dodane.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach, dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebook.
 
§ 7.  Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym ustępie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Brak prowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.
 5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Laureat Konkursu po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dotyczącymi rękojmi za wady przy sprzedaży.
 
§ 8.  Postanowienia dotyczące Regulaminu
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi dla Uczestników Konkursu są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie https://www.eau-thermale-avene.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, które zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/eauthermaleavenepoland , poprzez zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na ww. stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania Uczestników o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Uczestników, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczą oni o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie na adres e-mail: anna.luberska@webtalk.pl, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 
§ 9.  Postanowienia Końcowe
 1. Uczestnicy Konkursu i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie doręczenia na dane teleadresowe, wskazane przez Uczestników Konkursu będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i rozliczenie wyników Konkursu jest Organizator.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2021 roku.
 
REGULAMIN KONKURSU „Avène - Odzyskaj Kontrolę”
dalej: „Regulamin”
 
§ 1.  Organizator
 1. Organizatorem Konkursu pt.Avène - Odzyskaj Kontrolę”, na zlecenie Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, (dalej: „Konkurs”), jest Webtalk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 701-034-71-28, REGON: 146164910, kapitał zakładowy w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 5262409388, REGON: 016262609, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy), BDO : 000028408.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Serwis Instagram”).
 4. Celem Konkursu jest promocja marki Avène Tolérance Control w serwisie Instagram.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami, będącymi właścicielami Serwisu Instagram.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn.zm.).
 7. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn.zm.).
 8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu oraz wyłonieniem Laureatów Konkursu prowadzi Organizator.
 10. Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, w tym opisane w Regulaminie zasady Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 11. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej: „RODO”, tj. m.in. na potrzeby wyłonienia Laureata Konkursu oraz zidentyfikowania Laureata Konkursu, skontaktowania się z Laureatem Konkursu po jego rozstrzygnięciu, odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez Laureata nagrody.
 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 5262409388, REGON: 016262609, BDO: 000028408, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy).
 • Procesorem danych osobowych jest Webtalk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 701-034-71-28, REGON: 146164910, kapitał zakładowy w wysokości 60 000,00 zł,(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
 • Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa,
 • elektronicznie na adres: odo.pfdc@pierre-fabre.com.
 • Przetwarzanie danych osobowych następuje, w zależności od wykonywanych czynności oraz rodzaju przetwarzanych danych osobowych, na następujących podstawach:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • organizacji Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, pomocy technicznej, informowania o wynikach, wyłaniania Laureatów Konkursu oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej związanej z przyznaniem nagród konkursowych.
 • Podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
 • Dane osobowe mogą być przekazane lub ujawnione następującym odbiorcom tych danych: użytkownikom Serwisu Instagram, podmiotom działającym na zlecenie administratora danych przy organizacji Konkursu, w tym Webtalk sp. z o.o., doradcom podatkowym, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe związane przedmiotowo z organizacją Konkursu będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanego z dokumentacją rachunkową w związku z przepisami księgowo-podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących szczególnej sytuacji osoby, której dane są przetwarzane, ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora danych;
 • prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.
            W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na wskazane powyżej adresy: korespondencyjny lub e-mail administratora danych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie oraz odebrania nagród przez Laureatów Konkursu.
 1. Organizator jest przyznającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), dalej: „Kodeks Cywilny”.
 
§ 2.  Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają publiczny profil w Serwisie Instagram
 3. Konkurs polega na napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu na Instagramie, jednym z: @pukkalifestyle, @makoweczki, @lilylifepl, @lauraogrodowczyk, @dominikabrojewska odpowiedzi na zadanie: Nadwrażliwość skórna często wynika ze stresu i napięć z nim związanych. Napisz, co robisz dla siebie, by osiągnąć równowagę? Domowe spa, czas z przyjaciółmi, relaks na świeżym powietrzu? W komentarzu pod tym postem zdradź swój sposób, by przejąć kontrolę nad stresem i zainspiruj innych.
 4. Nagrodzonych zostanie 3 najbardziej kreatywnych, ciekawych zgłoszeń na każdym z pięciu profili: @pukkalifestyle, @makoweczki, @lilylifepl, @lauraogrodowczyk, @dominikabrojewska.
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. W Konkursie mogą brać udział osoby:
 • będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego,
 • mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • będące osobami pełnoletnimi,
 • które zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,
 • posiadające swoje konto osobiste w Serwisie Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Instagram (dalej: „Profil”), przy czym dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 1. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w Serwisie Instagram.
 2. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Osoba spełniająca opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, może przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) poprzez napisanie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu na Instagramie, jednym z: @pukkalifestyle, @makoweczki, @lilylifepl, @lauraogrodowczyk, @dominikabrojewska odpowiedzi na zadanie: Nadwrażliwość skórna często wynika ze stresu i napięć z nim związanych. Napisz, co robisz dla siebie, by osiągnąć równowagę? Domowe spa, czas z przyjaciółmi, relaks na świeżym powietrzu? W komentarzu pod tym postem zdradź swój sposób, by przejąć kontrolę nad stresem i zainspiruj innych.
 4. Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika.
 5. Wykonanie zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz spełnienie pozostałych wymogów Regulaminu stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego.
 7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie, tj. przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu, oznacza akceptację przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a wykonując zadanie konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.)  w szczególności odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone przez niego na Profilu stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, zwłaszcza w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z tych utworów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od dnia wzięcia udziału w Konkursie z prawem do sublicencji, w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu charakteru sieci Internet. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, w tym w sieci Internet, m.in. w serwisach społecznościowych typu Facebook, Instagram. Udzielenie licencji następuje w momencie dodania przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym na profilu na Instagramie, jednym z: @pukkalifestyle, @makoweczki, @lilylifepl, @lauraogrodowczyk, @dominikabrojewska.
 9. Wykonane zadanie konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz nie może być nigdzie wcześniej publikowane ani nagrodzone.
 10. W Konkursie nie będą brały udziału zadania konkursowe, które: (i) naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, nagością, nałogami, (ii) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, nazwy komunikatorów Skype, itp. osób trzecich, (iii) są sprzeczne z Regulaminem, (iv) zawierają określenia o charakterze reklamowym jakichkolwiek innych produktów niż produkty dystrybuowane przez fundatora nagród w KonkursieOrganizatora.
 11. Osoba spełniająca opisane w § 2 ust. 2 -1016 powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, może przystąpić do Konkursu, zamieszczając odpowiedź na pytanie konkursowe poprzez swój publiczny profil na Instagramie.
 12. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 2-1016 stanowi podstawę dla Organizatora wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia przez Organizatora jej zwrotu.
 13. Organizator jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia komentarzy, które są niezwiązane z tematem Konkursu, a tym samym nie spełniają jego warunków.
 
§ 3.  Zasady i przebieg Konkursu
 1. Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego na danym profilu na Instagramie jednym z @pukkalifestyle, @makoweczki, @lilylifepl, @lauraogrodowczyk, @dominikabrojewska, do dnia 05.12.2021, g. 23.59.
 2. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym na profilu na Instagramie, jednym z: @pukkalifestyle, @makoweczki, @lilylifepl, @lauraogrodowczyk, @dominikabrojewska.
 3. Zostanie przyznanych łącznie 15 nagród dla osób, po 3 nagrody (1 nagroda główna, 2 wyróżnienia) na profilach na Instagramie, tutaj wymienionych: @pukkalifestyle, @makoweczki, @lilylifepl, @lauraogrodowczyk, @dominikabrojewska.
 4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, przy czym przy wyborze uwzględniana będzie jakość, kreatywność i oryginalność zgłoszeń.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w Konkursie i może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 2 następujące osoby:
 • Anna Luberska,
 • Beata Spoczyńska
 1. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia Laureatów Konkursu przez cały skład Komisji Konkursowej, o uznaniu danego Uczestnika za Laureata Konkursu decyduje głos przewodniczącego.
 2. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich osób trzecich do Organizatora, Uczestnik naruszający te prawa zwolni Organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.
 3. Wyniki Konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej na profilachu Instagram Influencera, na którychm został ogłoszony Konkurs, tj.: @pukkalifestyle, @makoweczki, @lilylifepl, @lauraogrodowczyk, @dominikabrojewska.
 
§ 4   Nagrody
 1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 15 nagród spośród odpowiedzi udzielonych pod postami konkursowymi na profilu na Instagramie, jednym z: @pukkalifestyle, @makoweczki, @lilylifepl, @lauraogrodowczyk, @dominikabrojewska. Na każdym z profili wyłoniony zostanie zwycięzca oraz przyznane zostaną 2 wyróżnienia. W Konkursie zostaną przyznane poniższe nagrody:
 • Nagroda główna dla zwycięzcy, w skład której wchodzą produkty TOLÉRANCE ŻEL BALSAM OCZYSZCZAJĄCY, WODA TERMALNA AVÈNE 150 ml, TOLÉRANCE CONTROL BALSAM ŁAGODZĄCO REGENERUJĄCY , TOLÉRANCE CONTROL KREM ŁAGODZĄCO REGENERUJĄCY, kosmetyczka – o łącznej wartości: 236,96
 • Wyróżnienia: TOLÉRANCE ŻEL BALSAM OCZYSZCZAJĄCY, TOLÉRANCE CONTROL BALSAM ŁAGODZĄCO REGENERUJĄCY , TOLÉRANCE CONTROL KREM ŁAGODZĄCO REGENERUJĄCY – o łącznej wartości: 198,40
 • Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie może być inaczej zadysponowana niż tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, w szczególności nie podlega wypłacie na rzecz Laureata na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę.
 1. Laureaci Konkursu tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust. 2-1 powyżej, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do jej zwrotu, na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
 2. Przekazanie nagrody Laureatowi Konkursu nastąpi poprzez jej wysłanie za pośrednictwem kuriera na podany przez Laureata Konkursu adres. Warunkiem przekazania nagród Laureatom Konkursu jest przesłanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, nick instagramowy) do Organizatora drogą elektroniczną. Przesłanie danych powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres e-mail: konkursyavene@webtalk.pl.
 3. Wysyłka nagrody Laureatowi Konkursu oraz kontakt z Laureatem Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, po uzyskaniu przez Organizatora danych Laureata Konkursu, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 4. Organizator informuje, że przekazanie nagród jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu przekazania nagród w celach podatkowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku:
 • podania błędnych danych na Profilu w Serwisie Instagram,
 • niepodania danych adresowych w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej,
 • zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Laureata Konkursu, o których Organizator nie został poinformowany.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora, przy czym nastąpi to po powtórnym wysłaniu nagrody, z wyłączeniem sytuacji niepodania danych teleadresowych w terminie określonym wust. 3 powyżej.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 3. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nagroda powinna zostać wykorzystana przez Laureatów Konkursu na ich własne potrzeby.
 4. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy Organizatora.
 6. Organizator informuje, że nagrody przewidziane w Konkursie przekraczają kwotę, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego, co nastąpi po stronie Organizatora.
 7. Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w § 4 niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 
§ 5.  Prawa i obowiązki Uczestników
 1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
 2. Naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników w Konkursie.
 
§ 6.  Prawa i obowiązki Organizatora
 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Laureatów Konkursu poprzez wiadomość wysłaną Uczestnikowi w ramach Serwisu Instagram lub poprzez wiadomość prywatną w ramach Serwisu Instagram.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 • biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Instagram
 • biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Instagram,
 • w związku z udziałem w Konkursie prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
 • prowadzą działania, mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 • prowadzą działania, naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego renomę.
 1. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do sądu powszechnego.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej przez Serwis Instagram powierzchni wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Uczestników w Serwisie Instagram,
 • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
 • problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zadań konkursowych, związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania komputerowego do najnowszych wersji dostępnych w chwili rozpoczęcia Konkursu,
 • problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zadań konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np.: zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie),
 • nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zadanie konkursowe zostało dodane.
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach, dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Instagram.
 
§ 7.  Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym ustępie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Brak prowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.
 5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Laureat Konkursu po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dotyczącymi rękojmi za wady przy sprzedaży.
 
§ 8.  Postanowienia dotyczące Regulaminu
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi dla Uczestników Konkursu są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie https://www.eau-thermale-avene.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, które zostaną ogłoszone na stronie https://www.instagram.com/eauthermaleavenepoland/ , poprzez zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na ww. stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania Uczestników o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Uczestników, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczą oni o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie na adres e-mail: anna.luberska@webtalk.pl, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 
§ 9.  Postanowienia Końcowe
 1. Uczestnicy Konkursu i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie doręczenia na dane teleadresowe, wskazane przez Uczestników Konkursu będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i rozliczenie wyników Konkursu jest Organizator.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2021 roku.
----

REGULAMIN KONKURSU „XERACALM AD”

dalej: „Regulamin”
§ 1.    Organizator
Organizatorem Konkursu pt. „XeraCalm AD”, na zlecenie Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, (dalej: „Konkurs”), jest Webtalk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 701-034-71-28, REGON: 146164910, kapitał zakładowy w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) (dalej: „Organizator”).
Fundatorem nagród w Konkursie jest Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 5262409388, REGON: 016262609, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy), BDO : 000028408.
Organizator przeprowadza Konkurs na portalach społecznościowych:  Instagram (dalej: „Serwis Facebook i Instagram”).
Celem Konkursu jest promocja marki Eau Thermale Avène w serwisie Instagram.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami, będącymi właścicielami Serwisów Facebook i Instagram.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn.zm.).
Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn.zm.).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu oraz wyłonieniem Laureatów Konkursu prowadzi Organizator.
Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, w tym opisane w Regulaminie zasady Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej: „RODO”, tj. m.in. na potrzeby wyłonienia Laureata Konkursu oraz zidentyfikowania Laureata Konkursu, skontaktowania się z Laureatem Konkursu po jego rozstrzygnięciu, odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez Laureata nagrody.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 5262409388, REGON: 016262609, BDO: 000028408, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy).
Procesorem danych osobowych jest Webtalk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 701-034-71-28, REGON: 146164910, kapitał zakładowy w wysokości 60 000,00 zł,  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, 
elektronicznie na adres: odo.pfdc@pierre-fabre.com.
Przetwarzanie danych osobowych następuje, w zależności od wykonywanych czynności oraz rodzaju przetwarzanych danych osobowych, na następujących podstawach:
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
organizacji Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, pomocy technicznej, informowania o wynikach, wyłaniania Laureatów Konkursu oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; 
prowadzenia sprawozdawczości finansowej związanej z przyznaniem nagród konkursowych.
Podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
Dane osobowe mogą być przekazane lub ujawnione następującym odbiorcom tych danych: użytkownikom Serwisu Instagram, Facebook, podmiotom działającym na zlecenie administratora danych przy organizacji Konkursu, w tym Webtalk sp. z o.o. , doradcom podatkowym, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe związane przedmiotowo z organizacją Konkursu będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanego z dokumentacją rachunkową w związku z przepisami księgowo-podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących szczególnej sytuacji osoby, której dane są przetwarzane, ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora danych;
prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.
    W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na wskazane powyżej adresy: korespondencyjny lub e-mail administratora danych. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie oraz odebrania nagród przez Laureatów Konkursu.
Organizator jest przyznającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), dalej: „Kodeks Cywilny”.
§ 2.    Warunki uczestnictwa w Konkursie
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają publiczny profil w Serwisie Instagram 
Konkurs polega na napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym na stronie https://www.instagram.com/eauthermaleavenepoland/: Podziel się z nami, jak dbasz o codzienny komfort swojej rodziny? Wspólne śniadania, czas tylko na zabawę z dziećmi, a może spokojne spacery po lesie? Opowiedz nam o Waszych rodzinnych rytuałach!
Nagrodzonych zostanie pięć najbardziej kreatywnych, ciekawych zgłoszeń. 
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
W Konkursie mogą brać udział osoby:
będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego,
mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
będące osobami pełnoletnimi,
które zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,
posiadające swoje konto osobiste w Serwisie Facebook bądź Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook bądź Instagram (dalej: „Profil”), przy czym dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w Serwisie Instagram bądź Facebook.
Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
Osoba spełniająca opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, może przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) poprzez napisanie w komentarzu pod postem konkursowym na stronie https://www.instagram.com/eauthermaleavenepoland/ odpowiedzi na pytanie: Podziel się z nami, jak dbasz o codzienny komfort swojej rodziny? Wspólne śniadania, czas tylko na zabawę z dziećmi, a może spokojne spacery po lesie? Opowiedz nam o Waszych rodzinnych rytuałach!
Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika.
Wykonanie zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz spełnienie pozostałych wymogów Regulaminu stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego.
Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie, tj. przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu, oznacza akceptację przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a wykonując zadanie konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) w szczególności odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone przez niego na Profilu stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, zwłaszcza w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z tych utworów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od dnia wzięcia udziału w Konkursie z prawem do sublicencji, w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu charakteru sieci Internet. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, w tym w sieci Internet, m.in. w serwisach społecznościowych typu Facebook, Instagram. Udzielenie licencji następuje w momencie dodania przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.instagram.com/eauthermaleavenepoland/
Wykonane zadanie konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz nie może być nigdzie wcześniej publikowane ani nagrodzone.
W Konkursie nie będą brały udziału zadania konkursowe, które: (i) naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, nagością, nałogami, (ii) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, nazwy komunikatorów Skype, itp. osób trzecich, (iii) są sprzeczne z Regulaminem, (iv) zawierają określenia o charakterze reklamowym jakichkolwiek innych produktów niż produkty dystrybuowane przez Organizatora.
Osoba spełniająca opisane w § 2 ust. 2 -16 powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, może przystąpić do Konkursu, zamieszczając odpowiedź na pytanie konkursowe poprzez swój publiczny profil na Facebooku bądź Instagramie.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 2-16 stanowi podstawę dla Organizatora wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia przez Organizatora jej zwrotu.
Organizator jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia komentarzy, które są niezwiązane z tematem Konkursu, a tym samym nie spełniają jego warunków.
§ 3.    Zasady i przebieg Konkursu
Konkurs trwa od dnia 27.10.2021 od momentu opublikowania posta konkursowego, do dnia 02.11.2021, g. 23.59.
Uczestnik Konkursu posiadający profil na Instagramie dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym na https://www.instagram.com/eauthermaleavenepoland/.
Zostanie przyznanych łącznie 5 nagród dla osób, które obejmą miejsce 1  oraz przyznane zostaną 4 wyróżnienia.   
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, przy czym przy wyborze uwzględniana będzie jakość, kreatywność i oryginalność zgłoszeń.
Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w Konkursie i może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą 2 następujące osoby:
Anna Luberska,
Beata Sopczyńska.
Członkowie Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia Laureatów Konkursu przez cały skład Komisji Konkursowej, o uznaniu danego Uczestnika za Laureata Konkursu decyduje głos przewodniczącego. 
W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich osób trzecich do Organizatora, Uczestnik naruszający te prawa zwolni Organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.
Wyniki Konkursu i lista osób, które zajmą poszczególne miejsca (Laureatów) zostaną ogłoszone na stronie https://www.instagram.com/eauthermaleavenepoland/ w komentarzu pod postem konkursowym. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 9.11.2021 roku.
§ 4    Nagrody
W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 5 nagród spośród odpowiedzi udzielonych pod postami konkursowymi na Facebooku bądź Instagramie. W Konkursie zostaną przyznane poniższe nagrody: 
Nagroda główna dla zwycięzcy, w skład której wchodzą produkty XeraCalm A.D Balsam uzupełniający lipidy 400ml, XeraCalm A.D Olejek oczyszczający uzupełniający lipidy 400ml, XeraCalm A.D Koncentrat kojący 50 ml, Woda termalna Collector 300ml oraz maskotka - łączna wartość rynkowa nagrody 221,85 zł, 
Cztery wyróżnienia: produkty Woda termalna Collector 300ml, XeraCalm A.D Balsam uzupełniający lipidy 200 ml, XeraCalm A.D Olejek oczyszczający uzupełniający lipidy 400ml oraz maskotka – każdy zestaw o łącznej wartości rynkowej 174,36 zł.
Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie może być inaczej zadysponowana niż tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, w szczególności nie podlega wypłacie na rzecz Laureata na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę. 
Laureaci Konkursu tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust. 2-16 powyżej, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do jej zwrotu, na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
Przekazanie nagrody Laureatowi Konkursu nastąpi poprzez jej wysłanie za pośrednictwem kuriera na podany przez Laureata Konkursu adres. Warunkiem przekazania nagród Laureatom Konkursu jest przesłanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, nick instagramowy i facebookowy) do Organizatora drogą elektroniczną. Przesłanie danych powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres e-mail: anna.luberska@webtalk.pl.
Wysyłka nagrody Laureatowi Konkursu oraz kontakt z Laureatem Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, po uzyskaniu przez Organizatora danych Laureata Konkursu, o których mowa w ust. 3 powyżej.
Organizator informuje, że przekazanie nagród jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu przekazania nagród w celach podatkowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku:
podania błędnych danych na Profilu w Serwisie Instagram bądź Facebook, 
niepodania danych adresowych w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej,
zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Laureata Konkursu, o których Organizator nie został poinformowany.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora, przy czym nastąpi to po powtórnym wysłaniu nagrody, z wyłączeniem sytuacji nie podania danych teleadresowych w terminie określonym w  ust. 3 powyżej.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nagroda powinna zostać wykorzystana przez Laureatów Konkursu na ich własne potrzeby.
Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.
Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy Organizatora.
Organizator informuje, że nagrody przewidziane w Konkursie przekraczają kwotę, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego, co nastąpi po stronie Organizatora.
Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w § 4 niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
§ 5.    Prawa i obowiązki Uczestników
Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
Naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników w Konkursie.
§ 6.    Prawa i obowiązki Organizatora
Organizator zobowiązuje się powiadamiać Laureatów Konkursu poprzez wiadomość wysłaną Uczestnikowi w ramach Serwisu Instagram bądź Facebook lub poprzez wiadomość prywatną w ramach Serwisu Instagram bądź Facebook.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Instagram bądź Facebook,
biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Instagram bądź Facebook,
w związku z udziałem w Konkursie prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
prowadzą działania, mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
prowadzą działania, naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego renomę.
Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do sądu powszechnego.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej przez Serwis Instagram i Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Uczestników w Serwisie Instagram i Facebook,
naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zadań konkursowych, związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania komputerowego do najnowszych wersji dostępnych w chwili rozpoczęcia Konkursu,
problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zadań konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np.: zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie),
nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zadanie konkursowe zostało dodane.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach, dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Instagram oraz Facebook.
§ 7.    Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym ustępie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Brak prowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku wady nagrody konkursowej, Laureat Konkursu po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dotyczącymi rękojmi za wady przy sprzedaży.
§ 8.    Postanowienia dotyczące Regulaminu
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi dla Uczestników Konkursu są postanowienia Regulaminu.
Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie https://www.eau-thermale-avene.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, które zostaną ogłoszone na stronie  https://www.instagram.com/eauthermaleavenepoland/, poprzez zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na ww. stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni. 
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania Uczestników o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Uczestników, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczą oni o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie na adres e-mail: anna.luberska@webtalk.pl, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
§ 9.    Postanowienia Końcowe
Uczestnicy Konkursu i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie doręczenia na dane teleadresowe, wskazane przez Uczestników Konkursu będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i rozliczenie wyników Konkursu jest Organizator.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 października 2021 roku.


-

REGULAMIN KONKURSU „#PIELĘGNUJIAKCEPTUJ
dalej: „Regulamin”
 
§ 1.  Organizator
 1. Organizatorem Konkursu pt. „#PIELĘGNUJIAKCEPTUJ”, na zlecenie Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, (dalej: „Konkurs”), jest Webtalk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 701-034-71-28, REGON: 146164910, kapitał zakładowy w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 5262409388, REGON: 016262609, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy), BDO : 000028408.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na portalach społecznościowych Facebook i Instagram (dalej: „Serwis Facebook i Instagram”).
 4. Celem Konkursu jest promocja marki Eau Thermale Avène w serwisach Facebook i Instagram.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami, będącymi właścicielami Serwisów Facebook i Instagram.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn.zm.).
 7. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn.zm.).
 8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu oraz wyłonieniem Laureatów Konkursu prowadzi Organizator.
 10. Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, w tym opisane w Regulaminie zasady Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 11. ane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej: „RODO”, tj. m.in. na potrzeby wyłonienia Laureata Konkursu oraz zidentyfikowania Laureata Konkursu, skontaktowania się z Laureatem Konkursu po jego rozstrzygnięciu, odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez Laureata nagrody.
 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 5262409388, REGON: 016262609, BDO: 000028408, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy).
 • Procesorem danych osobowych jest Webtalk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 701-034-71-28, REGON: 146164910, kapitał zakładowy w wysokości 60 000,00 zł,  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
 • Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa,
 • elektronicznie na adres: odo.pfdc@pierre-fabre.com.
 • Przetwarzanie danych osobowych następuje, w zależności od wykonywanych czynności oraz rodzaju przetwarzanych danych osobowych, na następujących podstawach:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • organizacji Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, pomocy technicznej, informowania o wynikach, wyłaniania Laureatów Konkursu oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej związanej z przyznaniem nagród konkursowych.
 • Podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
 • Dane osobowe mogą być przekazane lub ujawnione następującym odbiorcom tych danych: użytkownikom Serwisu Instagram, Facebook, podmiotom działającym na zlecenie administratora danych przy organizacji Konkursu, w tym Webtalk sp. z o.o. , doradcom podatkowym, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe związane przedmiotowo z organizacją Konkursu będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanego z dokumentacją rachunkową w związku z przepisami księgowo-podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących szczególnej sytuacji osoby, której dane są przetwarzane, ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora danych;
 • prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.
         W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na wskazane powyżej adresy: korespondencyjny lub e-mail administratora danych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie oraz odebrania nagród przez Laureatów Konkursu.
 1. Organizator jest przyznającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), dalej: „Kodeks Cywilny”.
 
§ 2.  Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają publiczny profil w Serwisach Facebook
 3. Konkurs polega na napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/eauthermaleavenepoland: PIELĘGNACJA – WYZWANIE CZY ZMORA NASTOLATKA, JAK JĄ WSPIERAĆ?
 4. Nagrodzonych zostanie pięć najbardziej kreatywnych, ciekawych zgłoszeń.
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. W Konkursie mogą brać udział osoby:
 • będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego,
 • mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • będące osobami pełnoletnimi,
 • óre zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,
 • posiadające swoje konto osobiste w Serwisie Facebook bądź Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook bądź Instagram (dalej: „Profil”), przy czym dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 1. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w Serwisie Instagram bądź Facebook.
 2. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Osoba spełniająca opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, może przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) poprzez napisanie w komentarzu pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/eauthermaleavenepoland odpowiedzi na pytanie: SYSTEMATYCZNA PIELĘGNACJA – WYZWANIE CZY ZMORA NASTOLATKA, JAK JĄ WSPIERAĆ?
 4. Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika.
 5. Wykonanie zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz spełnienie pozostałych wymogów Regulaminu stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego.
 7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie, tj. przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu, oznacza akceptację przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a wykonując zadanie konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.)  w szczególności odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone przez niego na Profilu stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, zwłaszcza w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z tych utworów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od dnia wzięcia udziału w Konkursie z prawem do sublicencji, w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu charakteru sieci Internet. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, w tym w sieci Internet, m.in. w serwisach społecznościowych typu Facebook, Instagram. Udzielenie licencji następuje w momencie dodania przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/eauthermaleavenepoland
 9. Wykonane zadanie konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz nie może być nigdzie wcześniej publikowane ani nagrodzone.
 10. W Konkursie nie będą brały udziału zadania konkursowe, które: (i) naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, nagością, nałogami, (ii) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, nazwy komunikatorów Skype, itp. osób trzecich, (iii) są sprzeczne z Regulaminem, (iv) zawierają określenia o charakterze reklamowym jakichkolwiek innych produktów niż produkty dystrybuowane przez Organizatora.
 11. Osoba spełniająca opisane w § 2 ust. 2 -16 powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, może przystąpić do Konkursu, zamieszczając odpowiedź na pytanie konkursowe poprzez swój publiczny profil na Facebooku bądź Instagramie.
 12. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 2-16 stanowi podstawę dla Organizatora wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia przez Organizatora jej zwrotu.
 13. Organizator jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia komentarzy, które są niezwiązane z tematem Konkursu, a tym samym nie spełniają jego warunków.
 
§ 3.  Zasady i przebieg Konkursu
 1. Konkurs trwa od dnia 20.09.2021 od momentu opublikowania posta konkursowego, do dnia 24.09.2021, g. 23.59.
 2. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/eauthermaleavenepoland
 3. Zostanie przyznanych łącznie 5 nagród dla osób, które obejmą miejsce 1 oraz przyznane zostaną 4 wyróżnienia.  
 4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, przy czym przy wyborze uwzględniana będzie jakość, kreatywność i oryginalność zgłoszeń.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w Konkursie i może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 2 następujące osoby:
 • Anna Luberska,
 • Beata Sopczyńska.
 1. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia Laureatów Konkursu przez cały skład Komisji Konkursowej, o uznaniu danego Uczestnika za Laureata Konkursu decyduje głos przewodniczącego.
 2. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich osób trzecich do Organizatora, Uczestnik naruszający te prawa zwolni Organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.
 3. Wyniki Konkursu i lista osób, które zajmą poszczególne miejsca (Laureatów) zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/eauthermaleavenepoland w komentarzu pod postem konkursowym. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 8.10.2021 roku.
 
§ 4   Nagrody
 1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 5 nagród spośród odpowiedzi udzielonych pod postami konkursowymi na Facebooku bądź Instagramie. W Konkursie zostaną przyznane poniższe nagrody:
 • Nagroda główna dla zwycięzcy, w skład której wchodzą produkty AVENE Cleanance Comedomed, AVENE Cleanance żel oczyszczający 200 ml, AVENE woda termalna 150 ml, AVENE Cleananace płyn micelarny 400 ml oraz kosmetyczka - łączna wartość rynkowa nagrody 172,16 zł,
 • Cztery wyróżnienia: produkty AVENE Cleanance Comedomed, AVENE Cleanance żel oczyszczający 200 ml ml, AVENE woda termalna 150 ml – każdy zestaw o łącznej wartości rynkowej 111,77 zł.
 • Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie może być inaczej zadysponowana niż tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, w szczególności nie podlega wypłacie na rzecz Laureata na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę.
 1. Laureaci Konkursu tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust. 2-16 powyżej, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do jej zwrotu, na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
 2. Przekazanie nagrody Laureatowi Konkursu nastąpi poprzez jej wysłanie za pośrednictwem kuriera na podany przez Laureata Konkursu adres. Warunkiem przekazania nagród Laureatom Konkursu jest przesłanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, nick instagramowy i facebookowy) do Organizatora drogą elektroniczną. Przesłanie danych powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres e-mail: anna.luberska@webtalk.pl.
 3. Wysyłka nagrody Laureatowi Konkursu oraz kontakt z Laureatem Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, po uzyskaniu przez Organizatora danych Laureata Konkursu, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 4. Organizator informuje, że przekazanie nagród jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu przekazania nagród w celach podatkowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku:
 • podania błędnych danych na Profilu w Serwisie Instagram bądź Facebook,
 • niepodania danych adresowych w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej,
 • zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Laureata Konkursu, o których Organizator nie został poinformowany.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora, przy czym nastąpi to po powtórnym wysłaniu nagrody, z wyłączeniem sytuacji niepodania danych teleadresowych w terminie określonym w  ust. 3 powyżej.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 3. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nagroda powinna zostać wykorzystana przez Laureatów Konkursu na ich własne potrzeby.
 4. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy Organizatora.
 6. Organizator informuje, że nagrody przewidziane w Konkursie przekraczają kwotę, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego, co nastąpi po stronie Organizatora.
 7. Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w § 4 niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 
§ 5.  Prawa i obowiązki Uczestników
 1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
 2. Naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników w Konkursie.
 
§ 6.  Prawa i obowiązki Organizatora
 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Laureatów Konkursu poprzez wiadomość wysłaną Uczestnikowi w ramach Serwisu Instagram bądź Facebook lub poprzez wiadomość prywatną w ramach Serwisu Instagram bądź Facebook.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 • biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Instagram bądź Facebook,
 • biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Instagram bądź Facebook,
 • w związku z udziałem w Konkursie prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
 • prowadzą działania, mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 • prowadzą działania, naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego renomę.
 1. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do sądu powszechnego.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 • ób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej przez Serwis Instagram i Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Uczestników w Serwisie Instagram i Facebook,
 • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
 • problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zadań konkursowych, związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania komputerowego do najnowszych wersji dostępnych w chwili rozpoczęcia Konkursu,
 • problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zadań konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np.: zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie),
 • nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zadanie konkursowe zostało dodane.
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach, dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Instagram oraz Facebook.
 
§ 7.  Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym ustępie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Brak prowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.
 5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Laureat Konkursu po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dotyczącymi rękojmi za wady przy sprzedaży.
 
§ 8.  Postanowienia dotyczące Regulaminu
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi dla Uczestników Konkursu są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie https://www.eau-thermale-avene.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, które zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/eauthermaleavenepolandhttps://www.instagram.com/eauthermaleavenepoland/ , poprzez zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na ww. stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania Uczestników o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Uczestników, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczą oni o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie na adres e-mail: anna.luberska@webtalk.pl, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 
§ 9.  Postanowienia Końcowe
 1. Uczestnicy Konkursu i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie doręczenia na dane teleadresowe, wskazane przez Uczestników Konkursu będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i rozliczenie wyników Konkursu jest Organizator.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 roku.
Wyślij e-mail

Wyszukiwanie w trakcie

Login required

Aby skorzystać z opcji musisz się zalogować


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Dodaj swoją opinię

* Pola obowiązkowe

Moje konto

-Dzień
-Miesiąc
-Rok

Marki Pierre Fabre:

*Pola obowiązkowe

Thanks for sharing!

Twój komentarz został przesłany do akceptacji przez administratora serwisu i zostanie opublikowany po zatwierdzeniu.