Status prawny

I / POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Regulamin niniejszy (dalej „Regulamin”) określa zasady oraz warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej w publicznej sieci Internet pod adresem http://www.avene.com.pl/ (dalej „Strona”), prowadzonej przez Pierre Fabre Dermo – Cosmétique Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „PFDC”).
 • Osoba korzystająca ze Strony powinna zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania ze Strony.
 • PFDC prowadzi i udostępnia Stronę w sposób zgodny z Regulaminem.
 • PFDC nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się PFDC, a więc na stronach internetowych pod adresem http://www.avene.com.pl/. Użytkownik Strony jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi mu w sposób opisany w zdaniu powyżej.

II / DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższe terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:
 • PFDC - oznacza spółkę działającą pod firmą: Pierre Fabre Dermo – Cosmétique Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00 – 762), przy ul. Belwederskiej 20/22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000021960, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł, NIP: 526-24-09-388, REGON: 016262609-00018, e-mail: [serwis.konsumencki@pierre-fabre.pl].
 • Strona - oznacza witrynę lub witryny strony internetowej udostępnianej pod adresem http://www.avene.com.pl/ - umożliwiającą nieodpłatne korzystanie z treści i mechanizmów informatycznych opracowanych lub opublikowanych przez PFDC lub na zlecenie PFDC, w szczególności dotyczących PFDC, pozostałych spółek z grupy Pierre Fabre oraz ich działalności (np. aktualności, produkty).
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 • Usługa - oznacza usługę, o której mowa w pkt. V ust. 2 Regulaminu, świadczoną drogą elektroniczną poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 • Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Newsletter - oznacza informację lub zbiór informacji dotyczących PFDC jej oferty lub rynku kosmetycznego w szczególności może dotyczyć produktów , aktualności, nowości lub promocji PFDC oraz podmiotów z grupy Pierre Fabre, wysyłany przez PFDC Użytkownikom, którzy wyrażą taką wolę, w szczególności podadzą swój adres e-mail, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie. Newsletter może zawierać informację handlową w rozumieniu Ustawy o czym użytkownicy są informowani.
 • Użytkownik - oznacza podmiot, który korzysta z Strony w sposób określony w treści Regulaminu.
 • System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

III / RODZAJE TREŚCI DOSTARCZANYCH W RAMACH STRONY
 • PFDC udostępnia drogą elektroniczną całość lub poszczególne części zasobów Strony (treści informacyjne) oraz zapewnia po dokonaniu odpowiedniego zamówienia subskrypcję oraz przesyłanie Newslettera.
 • PFDC nie pobiera z tytułu działalności opisanej w ust. 1 żadnego wynagrodzenia, gdyż celem tej działalności jest informowanie przez PFDC o swojej działalności, produktach oraz nowościach jak również reklama produktów i działalności PFDC, a także podnoszenie jego renomy.
 • W przypadku, gdy PFDC podejmie decyzję o rozpoczęciu prowadzenia drogą elektroniczną innej działalności, od opisanej w ust. 1-2 powyżej, zasady takiej działalności, a w razie konieczności zasady świadczenia takich usług drogą elektroniczną zostaną określone odrębnym regulaminem albo Regulamin zostanie odpowiednio zmieniony.
 • Poszczególne wydania Newslettera przesyłane są Użytkownikom, którzy dokonali jego zamówienia zgodnie z pkt V ust. 2 Regulaminu. PFDC decyduje o częstotliwości oraz terminie wysłania Newslettera. PFDC nie udostępnia na Stronie archiwalnych edycji Newslettera.
 • W celu zamówienia otrzymywania Newslettera konieczne jest dokonanie przez Użytkownika zamówienia zgodnie z pkt V ust. 2 Regulaminu. W związku z tym, że Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu Ustawy, w celu jego otrzymywania konieczne jest również by Użytkownik wyraził swoją zgodę na otrzymywanie od PFDC informacji handlowych, w rozumieniu Ustawy, dotyczących PFDC, podmiotów z grupy Pierre Fabre lub ich bieżącej oferty handlowej.


IV / WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania ze Strony:
  1) połączenie z siecią Internet;
  2) sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym;
  3) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
  4) konto i adres poczty elektronicznej (e-mail);
  5) w zakresie Newslettera także oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików "PDF".
 • W przypadku, kiedy do korzystania z konkretnych dostępnych na Stronie usług świadczonych drogą elektroniczną, jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych innych od tych określonych w ust. 1 powyżej, o wymogach takich Użytkownik zostanie poinformowany przed zawarciem umowy o świadczenie z takich usług.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 • Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania ze Strony dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Zabronione jest również korzystanie ze Strony, w całości lub w części, w celach sprzecznych z prawem (np. naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste) jak również w celach sprzecznych: z Regulaminem, z dobrymi obyczajami lub z zasadami współżycia społecznego.
 • Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Strony zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory, np. teksty, publikacje, artykuły, grafikę, a układ i wybór prezentowanych na Stronie treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 • Zawartość Strony jest prawnie chroniona i nie może być wykorzystywana w sposób inny niż określony w ust. 7 poniżej, w całości ani w części, ani w charakterze jej opracowania, bez uprzedniej pisemnej zgody PFDC.
 • Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie treści wyłącznie w ramach dozwolonego prawem użytku osobistego. W szczególności jakiekolwiek materiały ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego podmiotu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem. Modyfikacja materiałów lub używanie materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących PFDC lub innym uprawnionym podmiotom.
 • W celu uniknięcia wątpliwości PFDC potwierdza, że bez zgody PFDC, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów uzyskanych przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony.
 • Wszystkie określone powyżej warunki korzystania ze Strony stosuje się odpowiednio do dostarczanego Użytkownikom Newslettera.

V / ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA ZE STRONY
 • Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika ze Strony następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Strony lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron oraz kończy się z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL albo zamknięcia przeglądarki.
 • Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dostarczaniu oraz subskrypcji Newslettera zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika swojego adresu e-mail, na który chce otrzymywać Newsletter lub po przeprowadzeniu pełnej rejestracji za pośrednictwem specjalnego formularza na Stronie oraz po aktywowaniu Usługi poprzez połączenie ze stroną wskazaną w linku w wiadomości e-mail przesłanej przez PFDC na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • W razie zaprzestania świadczenia Usługi, PFDC wypowiada wszystkie umowy, które zostały zawarte w sposób określony w ust. 2 powyżej, poprzez poinformowanie Użytkowników na Stronie o zaprzestaniu przesyłania Newslettera lub poprzez przesłanie poszczególnym Użytkownikom wiadomości e-mail o zaprzestaniu przesyłania Newslettera.
 • PFDC zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając Użytkownikom nieodpłatnie zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi.
 • Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług zawieranej przez PFDC z Użytkownikiem.

VI / ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Dokonywana przez PFDC aktualizacja Strony jest przeprowadzona z uwzględnieniem całokształtu działalności PFDC oraz innych spółek grupy Pierre Fabre, a w związku z tym niektóre nowe lub zapowiedziane informacje umieszczane na Stronie mogą być zdezaktualizowane (w całości lub części). Pomimo dołożenia starań PFDC nie może zagwarantować pełnej aktualności lub kompletności wszystkich udostępnianych na Stronie informacji o nowościach dotyczących produktów i usług PFDC. PFDC zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji Strony w nieregularnych odstępach czasu.
 • Informacje na temat produktów oraz usług PFDC nie stanowią w żadnym wypadku indywidualnej porady udzielanej Użytkownikowi, w szczególności wobec tego, że PFDC nie ma żadnej wiedzy na temat sytuacji danego Użytkownika ani celu, dla którego korzysta on ze Strony.
 • Informacje zawarte na Stronie są przedstawiane na zasadzie "as is" („takie jakie są”), bez wyraźnej ani dorozumianej gwarancji, co do ich dokładności, przydatności do konkretnego celu, kompatybilności lub bezpieczeństwa ich elementów.
 • Jeżeli nie zastrzeżono wyraźnie inaczej, informacje o produktach i usługach PFDC zawarte na Stronie nie stanowią oferty zawarcia umowy, ani porady kosmetycznej lub medycznej i mają one tylko i wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny.
 • Udostępniane na Stronie informacje są udzielane wyłącznie jako swego rodzaju podpowiedzi (wskazówki) dla Użytkownika zainteresowanego danym produktem, usługą lub zagadnieniem. Każdorazowo, w wypadku, gdy Użytkownik zamierza je wykorzystać do podjęcia decyzji o zakupie produktu lub usługi albo decyzji o skorzystaniu z określonego zabiegu kosmetycznego, powinny być one potwierdzone na drodze indywidualnych konsultacji przez odpowiednich specjalistów.
 • Na tle zastrzeżeń, zawartych w treści ust. 1-5 powyżej, PFDC podkreśla, iż nie należy polegać wyłącznie na Stronie ani zawartych na niej informacjach, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji osobistej, handlowej czy biznesowej, w szczególności dotyczącej zakupu konkretnego produktu lub usługi PFDC. W szczególności Strona nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży określonych produktów lub usług PFDC, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej, a także z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to oferty dotyczącej Usługi subskrypcji i przesyłania Newslettera.
 • PFDC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność do Strony przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, lecz nie podlega żadnemu obowiązkowi w tym zakresie i nie zaciąga żadnego zobowiązania w tym zakresie. PFDC może przerwać dostęp do Strony, w szczególności w celu przeprowadzenia czynności serwisowych i modernizacyjnych. PFDC zastrzega sobie prawo do zawieszenia czy przerwania emisji części lub całości Strony, włącznie z przestrzenią publiczną dla Użytkowników oraz hiperłączami do innych witryn.
 • Strona może zawierać hiperłącza (inaczej tzw. linki) do stron internetowych osób trzecich. PFDC zastrzega, iż nie kontroluje w żaden sposób merytorycznych treści zawartych na tych stronach i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. W szczególności umieszczenie hiperłącz/linków do stron internetowych osób trzecich nie oznacza potwierdzenia ani akceptacji przez PFDC opinii lub informacji umieszczonych na tych stronach.

VII / TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 • Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Strony należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: PFDC wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiącej przyczynę reklamacji.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1)oznaczenie podmiotu składającego reklamację, w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi: (firmę albo nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu w sprawach związanych ze złożoną reklamacją);
  2)opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.
 • Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez PFDC. O decyzji w przedmiocie reklamacji PFDC niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 • Reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej nie podlegają rozpatrzeniu.

VIII / PLIKI COOKIES
 • PFDC informuje Użytkowników, iż niektóre elementy Strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej - Użytkownika. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online.
 • W uzupełnieniu ust. 1 należy wskazać, iż tzw. pliki „cookies” mogą być zbierane przez PFDC w celu uzyskania tzw. danych zmiennych środowiskowych w celach statystycznych (np. licznik odwiedzin strony internetowej), w celu usprawnienia poruszania się po Stronie (np. konfiguracja lub optymalizacja Strony dla poszczególnych typów i wersji przeglądarki internetowej lub ekranów, z których korzysta dany Użytkownik) jak również z powodów bezpieczeństwa (np. określenie źródła spamu). W terminologii informatycznej pojęcie "cookie" oznacza pakiet danych, wysyłanych do przeglądarki Użytkownika za pomocą serwera internetowego i przechowywanych na twardym dysku komputera Użytkownika. Jeden lub więcej pakietów "cookies" może zostać umieszczony anonimowo na twardym dysku komputera Użytkownika.
 • „Cookies” nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobistym lub umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika. „Cookies” nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników, lecz wyłącznie zbieranie informacji w czasie odwiedzania Strony przez Użytkownika. „Cookies” umożliwiają jedynie rozpoznanie tych części działalności PFDC, która stała się przedmiotem zainteresowania Użytkowników oraz przekazywanie lepiej dobranych informacji. Użytkownik może sprawdzić, czy „cookies” są zapisane w jego komputerze oraz ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę „cookies” poprzez dezaktywację tej funkcji w przeglądarce internetowej.

IX / POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • Operatorem Strony i serwisu działającego pod adresem http://www.avene.com.pl/ jest PFDC.
 • PFDC obsługuje Stronę, również w zakresie, w którym umożliwia ona rejestrację Użytkowników lub przekazanie informacji osobistych lub danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych użytkowników jest Pierre Fabre Dermo – Cosmétique Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00 – 762) przy ul. Belwederskiej 20/22. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 • PFDC zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym ze Strony ochrony ich prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Cele te określone są w szczególności w niniejszej Polityce Prywatności.
 • PFDC zbiera dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego przymiotu. Zbieranie danych odbywa się, w zależności od ich rodzaju, z inicjatywy Użytkowników odwiedzających stronę internetową lub automatycznie.
 • PFDC przetwarza dane osobowe użytkowników celu prawidłowego korzystania ze Strony oraz świadczenia przez PFDC Usług. W przypadku przeprowadzenia pełnej rejestracji z wykorzystaniem specjalnego formularza umieszczonego na Stronie oraz podania przez Użytkownika danych osobowych – dane te zbierane są w celach świadczenia Usługi polegającej na umożliwieniu użytkownikowi posiadania indywidualnego konta i bezpłatnego korzystania z jego funkcjonalności. W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, PFDC może przetwarzać dane osobowe użytkowników w celach marketingowych, w szczególności na przesyłanie im informacji handlowych drogą elektroniczną. W celu uniknięcia wątpliwości, brak zgody nie ma wpływu na możliwość rejestracji.
 • Strona w trakcie wizyty Użytkowników automatycznie zbiera i przechowuje dane, które co do zasady nie stanowią danych osobowych.
 • Podczas wizyty na Stronie automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, liczba odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, rozdzielczość ekranu, liczba kolorów ekranu, adresy, z których nastąpiło wejście do strony, długość korzystania ze strony, itp. Dane te, co do zasady nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby korzystającej ze strony internetowej.
 • Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych mu przez PFDC Newsletter’ów zawierających informację handlową. W tym celu użytkownik może przesłać do PFDC wiadomość e-mail z odpowiednią rezygnacją Użytkownika (z podanego przez niego wcześniej adresu) na następujący adres e-mail: [serwis.konsumencki@pierre-fabre.pl].

X / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim zebrane dane Użytkowników stanowią dane osobowe podlegające ochronie, PFDC przetwarza udostępnione przez Usługobiorców dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem takich danych osobowych jest Pierre Fabre Dermo – Cosmétique Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00 – 762), przy ul. Belwederskiej 20/22. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Dane osobowe zbierane są w celu określonym w pkt. IX ust 5 Regulaminu.


XI / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie.
 • W zakresie Usługi, o której mowa w pkt. V ust. 2 powyżej Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • W zakresie, w jakim samo korzystanie ze Strony przez Użytkownika stanowi usługę w rozumieniu Ustawy (korzystanie bez rejestracji, logowania czy podawania jakichkolwiek danych przez Użytkownika, co oznacza, że w praktyce polega ono wyłącznie na przeglądaniu treści umieszczonych na Stronie), stosuje się do niego odpowiednio przepisy Regulaminu dotyczące świadczenia Usługi, z zastrzeżeniem, że opisane w pkt. V ust. 1 Regulaminu rozpoczęcie i zakończenie korzystania przez Użytkownika ze Strony oznacza w tym zakresie odpowiednio rozpoczęcie i zakończenie świadczenia usług w rozumieniu Ustawy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
Wyślij e-mail

Wyszukiwanie w trakcie

Login required

Aby skorzystać z opcji musisz się zalogować


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Dodaj swoją opinię

* Pola obowiązkowe

Moje konto

-Dzień
-Miesiąc
-Rok

Marki Pierre Fabre:

*Pola obowiązkowe

Thanks for sharing!

Twój komentarz został przesłany do akceptacji przez administratora serwisu i zostanie opublikowany po zatwierdzeniu.