av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_1440x370

Chroniony zbiornik wodny Basen termalny Avène, w sercu środowiska naturalnego i chronionej różnorodności biologicznej

Basen termalny to obszar geograficzny, który przyczynia się do zasilania rzeki w wodę.
Avène to rozległy obszar, położony na terenie Regionalnego Parku Przyrodniczego Haut-Languedoc, gdzie woda deszczowa infiltruje podłoże.

Każda kropla, która przeniknie do ziemi, po ponad 50 latach podziemnej wędrówki, na głębokości 1500 metrów, zasili źródło Avène. Aby zapewnić jakość tej wody u źródła, należy chronić otaczające ją środowisko naturalne.
W związku z tym działalność człowieka wokół basenu termalnego jest bardzo ograniczona i ściśle kontrolowana.

  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene2©studiochevojon_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit-thermal-park-hdrvb-square_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene3©studiochevojon_368x460</span>

Wyjątkowe miejsce

av_instit_environnement_avene7©studiochevojon 473x590

 

Co sprawia, że basen termalny Avène jest tak wyjątkowy?

W tym miejscu Woda termalna Avène rozpoczyna swoją podróż. Ze względu na swoje położenie na skrzyżowaniu klimatu śródziemnomorskiego, górskiego i kontynentalnego doliny górnej Orby, basen Avène jest naprawdę wyjątkowy

Woda deszczowa wpływa do zbiornika i odbywa długą podróż przez jego podziemne czeluści. W miarę upływu czasu rozgrzewa się i wzbogaca o składniki biologiczne i mineralne, które zapewniają jej właściwości łagodzące, przeciwpodrażnieniowe i zmiękczające.

Powierzchnia i głębokość zbiornika

Zlewnia ma powierzchnię 27 km2. Ukształtowanie terenu jest bardzo różnorodne pomiędzy Centrum Hydroterapii Avène na wysokości 340 metrów a najwyższymi szczytami na wysokości 1022 metrów.

Mimo że w ciągu roku pada tu średnio 1200 milimetrów wody, tylko część tej wody przenika w głąb ziemi, by później dać początek wodzie termalnej Avène.

Druga część pozostaje na niewielkiej głębokości i zasila zlewnie wodociągowe w okolicy.

Wszystkie nasze działania prowadzone są z poszanowaniem bioróżnorodności.

Séverine Roullet-FurnemontDyrektor CSR i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Pierre Fabre

Zielony teren

Regionalne parki przyrodnicze mają model rozwoju oparty na wzmacnianiu i ochronie dziedzictwa przyrodniczego, uważanego za bogate i delikatne. Basen termalny Avène korzysta więc ze środków ochrony fauny i flory, wody i gleby Regionalnego Parku Przyrodniczego Haut-Languedoc

76% powierzchni parku stanowią lasy, z mieszanką drzew liściastych (dęby, buki, kasztanowce) i iglastych (sosny i daglezje).

Grunty rolne stanowią 22% powierzchni i są wykorzystywane głównie jako pastwiska i uprawy paszowe.

av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_600x600
av_instit-biodiversity-hdrvb-square_472x580

Lasy chroniące wody gruntowe

Drzewa otaczające dorzecze Avène utrzymują glebę w stanie wilgotnym i są niezbędne dla zachowania integralności naszych zasobów wodnych.

Dlatego od 2018 r. zwracamy się o ekspertyzę i rekomendacje do Organisme National des Forêts (Krajowa Organizacja Leśna, ONF), aby pomóc nam zapewnić zrównoważone zarządzanie parkiem leśnym.

W celu zachowania różnorodności biologicznej i żyjących tam gatunków zwierząt teren Avène-les-Bains został zatwierdzony jako ostoja LPO przez Ligue de Protection des Oiseaux (Ligę Ochrony Ptaków).

av_instit-water-research-center-hdrvb-square_600x600
AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4_600x600

Rola Centrum Badań nad Wodą

Centrum Badań nad Wodą gwarantuje jakość wody termalnej Avène i ciągłość istnienia jej źródła

Ten ośrodek badawczy pełni również funkcję obserwacyjną, analityczną i informacyjną w odniesieniu do wody termalnej Avène i jej zlewni.

Ochrona źródła i basenu termalnego Avène oznacza działanie u samego źródła, na formowanie się wody, na gleby, lasy i zasoby wodne tego obszaru.

API'A, Stowarzyszenie Ochrony Basenu Termalnego Avène

Od ponad 30 lat w centrum naszej uwagi znajduje się jakość i korzyści płynące z wody termalnej Avène. Ochrona środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, w których ten wyjątkowy zasób się rodzi i żyje, ma zasadnicze znaczenie. Utworzona 22 marca 2021 r. z naszej inicjatywy wraz z Urzędem Miasta Avène, API'A ma na celu przyczynienie się do ochrony Impluvium, wraz z zainteresowanymi stronami na tym terenie. W tym celu, a także w celu zdefiniowania projektu i pracy wykonywanej przez stowarzyszenie, zaangażowaliśmy ich na każdym etapie planowania.

av_instit_environnement_avene8©studiochevojon 473x473
av_instit_environnement_avene6©studiochevojon 473x473

Praca Stowarzyszenia API'A

API'A będzie wspierać lokalne inicjatywy na rzecz ochrony zasobów wodnych basenu termalnego. Stowarzyszenie będzie realizować działania na rzecz ochrony środowiska i podnoszenia świadomości, w szczególności w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej, odpowiedzialnego rolnictwa i zachowania lokalnej różnorodności biologicznej. Pierwszymi pracami przeprowadzonymi przez stowarzyszenie będą indywidualne diagnozy na 10 dobrowolnie wybranych nieruchomościach leśnych na tym obszarze, w celu określenia obszarów wymagających poprawy w zakresie zrównoważonego zarządzania tymi działkami; optymalizacja recyklingu plastikowych odpadów rolniczych oraz finansowanie sprzętu w celu poprawy zarządzania ściekami rolniczymi.

powrót do góry